Anunturi

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Nr 19 din 10.04.2017

 

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SANATORIULUI BALNEOCLIMATERIC DE COPII BUŞTENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER

Concursul va avea loc la sediul Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Buşteni, str. Fântânii nr. 3 , în perioada 15.05-24.05.2017, desfăşurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data de 15.05.2017, etapă eliminatorie
 2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul Sanatoriului Balneoclimateric de copii Buşteni pe baza temelor-cadru, în data de 24.05.2017, ora 10,00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ urmatoarele condiţii:

 1. a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere va conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori absolvirea unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Buşteni, Buşteni, str Fântânii nr. 3, Biroul Resurse Umane, până pe data de 12.05.2017 ora 15,00.

Candidaţii interesaţi vor efectua o vizită în cadrul Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Buşteni în data de 24.04.2017 ora 11,00, sub îndrumarea directorului medical al unităţii pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

 

Orice persoană interesată poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management. Persoanele interesate vor transmite până în data de de 22.05.2017, ora 10,00 pe adresa de e-mail: ca.sbc@yahoo.com solicitările de participare, cu precizarea numelui şi prenumelui şi eventualele întrebări, cu menţionarea candidatului căruia îi sunt adresate.

 

Detalii privind condiţiile de participare şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web www.sanatoriulbusteni.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Buşteni, str Fântânii nr. 3, Biroul Resurse Umane, telefon 0244/320018.

 

BIBLIOGRAFIA

Pentru concurs organizat in vederea ocupării funcţiei de manager al

Sanatoriului Balneoclimateric de copii Busteni

24.05.2017

 1. Domeniul legislaţiei:
 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Republicată;
 2. Hotărâre 161/2016 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

 

 1. Ordin comun al Ministrului Sanatatii si Presedintelui Casei Nationale de Sanatate nr. 196/139/2017  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de sevicii şi a Contractului-cadru care reglementeyă condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017;
 2. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor;
 3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 98/2016 privind achziţiile publice;
 7. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 8. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (republicată) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 10. S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr. 53/2003 (republicată) – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordinul Ministrului Sanatatiii 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Ordinul Ministrului Sanatatiii  1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 16. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 17. Ordin Ministrului Sanatatii 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Domeniul management
 1. Managementul Spitalului – Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Editura Public H press Bucureşti 2006.

Lucrarea este disponibilă prin accesarea următorului link: http://www.snspms.ro/UserFiles/File/ph_press/manual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf

 

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Sanatoriului Balneoclimateric de copii Buşteni:

 1. a) planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. b) siguranța și satisfacția pacientului;
 3. c) managementul calității serviciilor medicale;
 4. d) managementul resurselor umane;
 5. e) performanța clinică și financiară a activităților spitalului.

 

Proiectul se realizează individual de către candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând.

CALENDARUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI

PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER LA SANATORIUL BALNEOCLIMATERIC DE COPII BUSTENI

 

11.04.2017 – Publicarea anunţului de concurs

24.04.2017, ora 11,00 – Vizitarea Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Buşteni de către candidaţii interesaţi

 

12.05.2017 ora 15,00 – Termenul limită de depunere a dosarelor

 

15.05.2017  – Selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor

16.05.2017 – Termen pentru depunerea contestaţiilor*

18.05.2017 – Termen pentru soluţionarea contestaţiilor

18.05.2017 – Termen limita pentru publicarea proiectelor de management depuse de candidaţi, pe pagina web: www.sanatoriulbusteni.ro la secţiunea “Anunturi – Concurs manager”

 

11.04.2017 – 22.05.2017, ora 10,00 – Transmiterea de catre persoanele interesate a intentiei de participare la adresa de e-mail ca.sbc@yahoo.com , cu precizarea numelui si prenumelui;

 

18.05.2017 – 22.05.2017, ora 10,00 – Transmiterea de catre persoanele interesate a intrebarilor in legatura cu proiectul de management, cu menţionarea numelui si prenumelui, precizand candidatul căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: ca.sbc@yahoo.com ,

 

23.05.2017 – Confirmarea participării persoanelor interesate**

24.05.2017, ora 10,00 – Susţinerea proiectului de management

24.05.2017 – Afişarea rezultatelor

25.05.2017 – Termen depunere contestaţii*

26.05.2017 – Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

* In cazul termenelor calculate pe ore, ora la care acestea se sfârşesc va fi menţionată în înscrisul respectiv.

**Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare. Sala în care se va desfăşura concursul permite prezenţa a maxim 20 persoane.

 

Prezentul anunţ se completează în mod corespunzător cu prevederile O.M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii.

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie

Dr. Adrian GURIŢĂ