Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni organizeaza, concurs pentru urmatoarele posturi vacante: 

 • Fiziokinetoterapeut: 1 post ;
 • Kinetoterapeut : 2 posturi;

Conditii generale pentru participarea la concurs:

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs pana in data de 31.05.2019 la sediul unitǎţii din:  localitatea BUŞTENI, str. FÂNTANII, nr. 3, judeţul PRAHOVA

Concursul se va desfăşura astfel:

 • Proba scrisă în data de 11.06.2019,  ora 10 ,
 • Proba practică/ interviu în data de 13.06.2019,  ora 10

Probele se sustin in limba romana.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului.

Cei interesati vor depune la Biroul Resurse umane al unitatii, dosar de concurs care va cuprinda urmatoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia public
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae.
 8. h) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 9. i) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 10. j) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare la Biroul de resurse umane al unitatii, tel. 0244/320.018.

 

BIBLIOGRAFIE FIZIOKINETOTERAPEUT si KINETOTERAPEUT

1.Sbenghe T. – Kinetoterapia profilactica, terapeutica si de recuperare, Ed. Medicala Bucuresti, 1987;

2.Sbenghe T – Recuperarea medicala a sechelelor post – traumatice ale membrelor, Ed.Medicala 1981;

3.Daniela Stanca, Elena Caciulan – Facilitare inhibare in  kinetoterapie Ghid practic, Ed. Morosan Bucuresti, 2012;

4.Elena Caciulan, Daniela Stanca – Paralizia cerebrala infantila Infirmitatea motorie cerebrala Evaluare si kinetoterapie, Ed. Morosan, Bucuresti, 2011;

5.Conf Liliana Padure – Managementul spasticitatii la copil,  Ed. Universitara Carol Davila Bucuresti, 2007;

6.Robanescu N. – Reeducarea neuromotorie, Ed.Medicala Bucuresti, 1992;

7.Nica Adriana Sarah – Compendiu de medicina fizica si recuperare, Ed. Universala „Carol Davila” – Bucuresti 1998;

8.Kiss Jaroslav – Fiziokinetoterapia si recuperarea in afectiunile aparatului locomotor, Ed.Medicala Bucuresti 1999;

9.Florin Dragan, Liliana Padure – Metodologie si tehnici de  kinetoterapie, Ed. National, 2014;

10.Manual de tehnica a masajului terapeutic – Anghel Diaconu, Ed. Medicala, 2012;

11.Radulescu A. – Electroterapie, Ed. Medicala 2004.

 

 

Sanatoriul Balneoclimateric de Copii organizeaza, concurs pentru postul temporar vacant:

 • ASISTENT MEDICAL GENERALIST – PL

Conditii generale pentru participarea la concurs:

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs pana in data de 24.05.2019 la sediul unitǎţii din:  localitatea BUŞTENI, str. FÂNTANII, nr. 3, judeţul PRAHOVA

Concursul se va desfăşura astfel:

 • Proba scrisă în data de 12.06.2019,  ora 10 ,
 • Proba practică/interviu în data de 14.06.2019,  ora 10

Probele se sustin in limba romana.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului.

Cei interesati vor depune la Biroul Resurse umane al unitatii, dosar de concurs care va cuprinda urmatoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia public
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae.
 8. h) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 9. i) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 10. j) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare la Biroul de resurse umane al unitatii, tel. 0244/320.018.

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 • Bocarnea C.Boli infectioase si epidemiologice, Ed.Info-Team, Buc 1995
 • N.medicina interna.Ed.Stiinta&Tehnica.Buc.1998
 • Moraru Letitia Bazele teoretice si practice ale ingrijirii omului sanatos si bolnav Ed.universala Buc.2000.
 • Panescu, C.Musu.I, Recuperarea medicopediatrica a copilului handicapat mintal, Ed.Med.Buc 1990
 • Titirica Lucretia Nursing, Ed.Viata Medicala Romaneasca Buc.1997
 • Titirica Lucretia Urgente Medicochirurgicale Ed.Medicala Buc.1999

 

—————————————————————————————————————————————-

 

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT – BALNEO-FIZIOTERAPIE