Anuar etic-SB 2022

 Anuar etic SB Busteni 2023

 

Nr crt Judet Denumirea SPITALULUI Tipul si numarul documentului (Aviz/Hotarare) Prezentarea spetei in cauza Modalitatea de solutionare a spetei in cauza Motivatia deciziei respective (baza legala, regulament de organizare si functionare, codul de conduita profesionala etc.) Observatii
1 PRAHOVA Sanatoriul Balneoclimateric  Nu am avut cazuri Nu am avut cazuri Nu am avut cazuri Nu am avut cazuri Nu am avut cazuri

CODUL DE CONDUITA

ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA

A

PERSONALULUI

SANATORIULUI BALNEOCLIMATERIC

BUSTENI

 CUPRINS

PREAMBUL

CAPITOLUL I

 1. Domeniul de aplicare si principii generale Art. 1-4
 2. Obiective
 3. Principii gnerale

D.Cerinte generale pentru o conduita corecta si un comportament integru

CAPITOLUL II

Norme de conduita profesionala a personalului Sanatoriului Balneoclimateric

Art.5 Asigurarea unui serviciu public de calitate

Art.6 Conflictul de interese

Art.7 Respectarea Constitutiei si a legilor

Art.8 Loialitatea fata de institutia sanitara

Art.9 Libertatea opiniilor

Art.10 Activitatea publica

Art.11 Activitatatea politica

Art.12 Folosirea imaginii proprii

Art.13 Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei;

Art.14 Conduita in cadrul relatiilor internationale;

Art.15 Interdictia privind solicitarea cadourilor, serviciilor si

avantajelor materiale;

Art.16 Participarea la procesul de luare a deciziilor;

Art.17 Obiectivitate in evaluare;

Art.18 Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute;

Art.19 Utilizarea resurselor publice;

Art.20 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri;

CAPITOLUL III

Cordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita etica si profesionala pentru

personalul contractual

Art.21 Sesizarea

CAPITOLUL IV

Reguli privind solutionarea petitiilor adresate spitalului de catre salariati, sau terte

persoane

CAPITOLUL V

Raspunderea disciplinara

Art.22 Abaterile disciplinare si sanctiuni aplicabile; Sanctiuni disciplinare generale;

Art.23 Sanctiuni disciplinare speciale;

Art.24 Raspunderea patrimoniala;

Art.25 Solutionarea sesizarii;

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art.26 Raspunderea;

Art.27 Asigurarea publicitatii;

Art.28 Intrarea in vigoare;

 

                                                       

PREAMBUL

 

Misiunea Sanatoriului Balneoclimateric este : de a  acorda asistenta medicala pentru:

DEFICIENTE NEUROMOTORII de origine cerebrala si periferica, ECI forme – spastice, atetozice, ataxice-, pareze de nervi periferici,  spina bifida

AFECTIUNI ALE APARATULUI LOCOMOTOR

– sechele posttraumatice: atrofii musculare, redori si instabilitati articulare;

– scolioze, hipercifoze, atitudini scoliotice, atitudini cifotice; osteonecroze aseptice;retractii iatrogene de cvadriceps;

– luxatii congenitale de sold pre si postoperator; artrite cronice juvenile; distrofii musculare progresive

AFECTIUNI ALE APARATULUI RESPIRATOR

–  bronsita cronica;astm bronsic, bronsita astmatiforma; bronsectazii, mucoviscidoze;

–  TBC extrapulmonar si pulmonar necontagios in tratament strict supravegheat(TSS);

–   status post pleurezii si pneumonii trenante; hiperergii tuberculinice.

 1. ALTE AFECTIUNI

–  rahitism;anemii secundare; deficiente staturo-ponderale.

 Sanatoriul Balneoclimatic  Busteni dispune de cadre de specialitate foarte bine pregatite (medici, profesori C.F.M., asistente medicale de recuperare,ergoterapie,hidroterapie, logoped, maseur) cu specializari si in strainatate; dispunem de o baza de tratament avand in dotare sali de fizioterapie, masaj, bazine pentru kinetoterapie, piscina, sala hidroterapie, sali de gimnastica medicala, laborator de analize, aparatura medicala performanta (spirometru computerizat, aparat de electroterapie de ultima generatie, laser, EKG, etc.), lift pentru copii nedeplasabili.

De asemenea, in sanatoriu functioneaza o scoala cu clasele I-VIII in cadrul careia instructia scolara a copiilor sanatorizati este asigurata de cadre didactice calificate. Precum si o clasa speciala pentru copii cu dezabilitati

Pentru afectiunile neuromotorii, este necesara si obligatoriue programarea prealabila a pacientilor cu insotitori datorita solicitarilor foarte mari si a locurilor limitate precum si a personalului de specialitate insuficient.

 

Viziunea Sanatoriului Balneoclimateric  in domeniul calitatii este de a construi imaginea unei institutii medicale de prestigiu de a dobandi si mentine o buna reputatie a sanatoriului prin calitate. Calitatea serviciilor noastre medicale trebuie sa constituie un exemplu pentru unitatile medicale similare si o recomandare pentru pacientii nostrii.

 

Principiile eticii sunt, generale indiferent de locul de munca al personalului angajat, in virtutea caruia orice om este privit ca demn de respect si de ajutorare prin insusi calitatea sa umana.

 

CAPITOLUL I

 

A.Domeniul de aplicare si principii generale

Definitie – Codul de conduita reprezinta setul de reguli pe baza, reguli de comportament etic în unitate şi modul de prevenire a acţiunilor ilicite şi ilegale care ar putea să apară, reguli care sa completeaza codurile etice si/sau deontologice specifice fiecarei profesii.

 

Art.1 Codul de conduita etica si profesionala a personalului angajat al Sanatoriului Balneoclimateric  stabileste norme de conduita etica si profesionala si formuleaza

principiile care trebuie respectate in relatia cu pacientii, partenerii, colegii, in vederea cresterii

increderii si prestigiului institutiei.

 

Art.2 (1)Normele de conduita etica si profesionala prevazute de prezentul Cod sunt obligatorii

pentru personalul contractual din cadrul spitalului incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003-

Codul Muncii, cu modificarile ulterioare, indiferent de durata raporturilor de munca sau de locul in

care este prestata munca.

(2)Prevederile prezentului Cod de conduita etica si profesionala se aplica si persoanelor care

lucreaza in spital detasati, colaboratori, rezidenti sau practicanti.

 

Art.3 La elaborarea Codului de conduita etica si profesionala a personalului din Sanatoriului Balneoclimateric  s-au avut in vedere prevederile Legii 477/2004 privind Codul

de conduita a personalului din autoritatile si institutiile publice, Legea 95/2006 privind reforma in sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.788/2005 – normele de aplicare exercitarii profesiei de psiholog, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de practica, Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitate de control financiar preventiv propriu, Codul de deontologie medicala al Colegiului Medicilor din Romania, Codul deontologic al farmacistului, Codul deontologic si de etica al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, precum si ordinul 145/2015 privind constituirea si functionarea consiliului etic.

 

Art.4 (1) Prezentul Cod de conduita etica si profesionala a personalului din Sanatoriului Balneoclimateric  se aproba de catre Comitetul Director al institutiei.

(2) Dispozitiile Codului de conduita etica si profesionala produc efecte pentru toti angajatii din

institutie de la data comunicarii, iar noii angajati vor lua la cunostinta de continutul Codului de

conduita etica si profesionala anterior semnarii contractului individual de munca.

(3) Codul de conduita etica si profesionala va fi adus la cunostinta salariatilor, astfel:

-prin intermediul sefilor de sectie, compartimente, laboratoare, pentru personalul existent:

-prin intermediul sefului biroului R.U.N.O.S., pentru personalul nou angajat;

-prin afisare pe site-ul/la sediul institutiei, pentru persoanele interesate.

 

 1. Obiective

Obiectivele prezentului Cod de conduita etica si profesionala urmaresc sa asigure cresterea

calitatii serviciului public,o buna administrare in realizarea interesului public, precum si eliminarea

birocratiei si a faptelor de coruptie, prin:

 1. reglementarea normelor de conduita prefesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si

profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului institutiei publice si al

personalului contractual;

 1. informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se astepte

din partea personalului contractual in exercitarea functiei;

 1. crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetatenii si personalul angajat al

Sanatoriului Balneoclimateric .

 

 1. Principii generale

Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului sunt urmatoarele:

1.prioritatea interesului public- principiu conform caruia personalul contractual are indatorarea

de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor

functiei;

2.asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice principiu

conform caruia personalul contractual are indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in

situatii identice sau similare;

3.profesionalismul- principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a indeplini

atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;

4.impartialitatea si nediscriminarea- principiu conform caruia angajatii sunt obligati sa aiba o

atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in

exercitarea atributiilor functiei;

 1. integritatea morala-principiu conform caruia personalului ii este interzis sa solicite sau sa

accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu material;

 1. libertatea gandirii si a exprimarii-principiu conform caruia personalul contractual poate sa-si

exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;

 

D.Cerinte generale pentru o conduita corecta si un comportament integru

 1. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi aplicarea principiilor legalităţii, integrităţii morale,

competenţei şi responsabilităţii profesionale, eficienţei, obiectivităţii, tratamentului imparţial şi

transparenţei, personalul din cadrul Sanatoriului Balneoclimateric are următoarele obligatii:

-să fie loial unitatii;

-să aibă un comportament şi un limbaj civilizat faţă de toate persoanele cu care vine în contact,

în interiorul şi exteriorul spitalului;

-să dovedească spirit de echipă şi solidaritate faţă de colegi, respectând drepturile şi demnitatea

fiecăruia;

-să nu se lase influenţat de interese personale, de presiuni sau influenţe externe în îndeplinirea

atribuţiilor de serviciu;

-să păstreze confidenţialitatea operaţiunilor efectuate, a documentelor şi informaţiilor care au

acest regim şi de care ia cunoştinţă prin exercitarea atribuţiilor de serviciu şi ale funcţiei;

-să aibă o ţinută vestimentară decentă şi curată.

 

 1. Principiile generale care stau la baza profesiei sunt următoarele:
 2. a) supremaţia Constituţiei şi a legii;
 3. b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia au îndatorirea de a considera interesul

public mai presus decât interesul personal, în exercitarea profesiei;

 1. c) profesionalismul, principiu conform căruia au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu

responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

 1. d) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia sunt obligaţi să aibă o atitudine

obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea

funcţiei;

 1. e) integritatea morală, principiu conform căruia le este interzis să solicite sau să accepte, direct

ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care

o deţin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta funcţie;

 1. f) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 2. g) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea

atribuţiilor de serviciu, trebuie să fie de buna-credinţă;

 1. h) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea

funcţiei sunt de interes public si in folosul pacientilor

 

 1. Comportament integru înseamnă :
 2. a) performanţă – profesia presupune desfăşurarea unei activităţi la cei mai ridicaţi parametri
 3. b) profesionalism – profesia presupune existenţa unor capacităti intelectuale şi experienţă dobandite prin pregătire şi educaţie şi printr-un cod de valori şi conduită comun tuturor
 4. c) calitatea serviciilor – constă în competenţa de a-şi realiza sarcinile de serviciu ce le revin cu

obiectivitate, responsabilitate, sârguinţă şi onestitate;

 1. d) încrederea – în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, să promoveze cooperarea şi bunele relaţii

cu ceilalţi, cu personalul din cadrul instituţiei, aplicând principiile şi practicile de bună conduită

 1. e) conduita – trebuie să aibă o conduită ireproşabilă atât pe plan profesional, cât şi personal;
 2. f) credibilitatea – serviciile furnizate trebuie să fie fidele realităţii, de încredere şi fundamentate

pe respectarea practicilor si prevederilor legale în domeniu.

 

 1. Angajatul Sanatoriului Balneoclimateric  trebuie sa fie:

– corect şi onest în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

– să nu foloseasca poziţia deţinută în spital în interese particulare.

– să nu sugereze şi să nu pretinda recompensă (cadouri şi orice alte valori sau servicii) pentru

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de la persoanele cu care are relaţii de colaborare.

– să nu se implice în activităţi sau înţelegeri, direct sau prin membrii de familie, care să dea

naştere la conflicte de interese.

– să nu se foloseasca de bunurile Sanatoriului pentru rezolvarea problemelor personale.

 

 1. Angajatilor le este interzis :

– sa se prezinte la servici in stare de ebrietate ;

– sa se prezinte imbracati necorespunzator ( fara uniforma) sau indecent – decadent ( rochii si fuste provocatoare prin marime si crapaturi ;

– coafura si culoare par tip « rock » ;

– bijuterii (inele, bratari si cercei) – in limita maxima de 2 (doua) ;

– sa fumeze in incinta unitatii ;

– sa se prezinte la servici sub influenta substantelor halucinogene ;

– sa vorbeasca urat cu colegii si pacientii sau sa foloseasca expresii vulgare ;

– sa scoata din incinta unitatii obiecte de inventar, precum si acte medicale (FO, etc.)

 

CAPITOLUL II

Norme de conduita profesionala a personalului Sanatoriului Balneoclimateric

 

Art.5 Asigurarea unor servicii de calitate:

(1) Personalul are obligatia de a asigura servicii de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor institutiei, in limetele atributiilor stabilite prin fisa postului.

(2) Personalul trebuie sa depuna toate diligentele si sa se asigure ca orice interventie cu caracter medical pe care o executa sau decizie profesionala pe care o ia, respecta normele si obligatiile profesionale si regulile de conduita specifice cazului respectiv.

(3) In exercitarea functiei personalul are obligatia de a avea un comportament profesionist,

precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a

mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei.

 

Art.6 Conflictul de interese

(1) Angajaţii trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera conflicte între propriile

interese şi interesele Sanatoriului.

 

(2) In orice situaţie, angajaţii care au relaţii cu clienţii, contractorii, furnizorii trebuie să acţioneze

numai în interesul Sanatoriului şi să excludă orice fel de avantaje personale.

 

(3) Datoria, loialitatea şi sarcinile de serviciu ale angajaţilor nu trebuie compromise în nici un fel

de interesele personale.

 

(4) Angajaţii vor evita orice implicare directă sau indirectă – de exemplu prin membrii familiei

(soţ/soţie sau copii aflaţi în întreţinere, pana la afini de gradul IV) – în asocieri sau investiţii care influenţează sau pot influenţa deciziile individuale ale oricărui angajat, atunci când acesta acţionează în interesul Sanatoriului

 

(5) Orice posibil conflict de interese trebuie declarat de catre angajat.

 

(6) Nu se va exercita nici un fel de presiune directă sau indirectă asupra angajaţilor pentru a

sprijini o formaţiune politică sau o candidatură politică individuală ori pentru a contribui cu fonduri

băneşti în scopuri politice

 

(7) Informaţiile cu caracter confidenţial

– informaţiile cu caracter confidenţial sunt gestionate de către Sanatoriu prin proceduri interne

specifice, care asigură accesul exclusiv al celor direct interesaţi şi numai în scopuri profesionale,

cu respectarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public si cu

respectarea celorlate drepturi legiferate.

– este interzisă şi considerată ilegală utilizarea informaţiilor cu caracter confidenţial în negocierea

directă sau indirectă în cadrul diferitelor tranzacţii/licitaţii/contracte.

– este interzisă dezvăluirea informaţiilor cu caracter confidenţial, către alţi angajaţi/ către o terţă

parte, a informaţiilor confidenţiale ale Sanatoriului.

– păstrarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toţi

salariaţii care prin activitatea pe care o desfăşoară au acces la acestea în mod direct sau indirect

in conformitate cu Lg.46/2003 drepturile pacientului si a O.M.S. 386/2004 privind aprobarea

Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 si Lg.677/2001 pentru protecţia

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor

date privind datele cu caracter personal.

 

(8) Sanatoriull respectă şi protejează demnitatea angajaţilor săi şi dreptul la viaţa privată, inclusiv al

protecţiei şi asigurării confidenţialităţii datelor cu caracter personal si asigura respectarea

principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării.

 

(9) Sanatoriul nu tolerează şi va lua măsuri disciplinare împotriva oricărui fel de acţiuni de hărţuire

sexuală, intimidare psihică, ameninţări sau violenţă fizică.

Regulile concrete de mediere sunt stabilite prin contractul colectiv la nivel de ramura

sanitara/negociat la nivel de unitate.

 

Art.7 – Respectarea Constitutiei si a legilor

(1) Angajatii au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte constitutia, legile tarii si sa

actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le

revin, cu respectarea eticii profesionale.

 

(2) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea

exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute.

 

Art.8 – Loialitatea fata de institutia sanitara

(1) Personalul contractual are obligatia de a apara prestigiul institutiei sanitare in care isi

desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce

prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

 

(2) Angajatilor contractuali le este interzis:

 1. a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei, cu

politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

 1. b) sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care institutia are

calitatea de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens;

 1. c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;
 2. d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este

de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori

ale unor angajati contractuali;

 

(3) Prevederile aliniatul 2, punctele a-d se aplica si dupa incetarea raporturilor de munca, pentru

o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene (doar daca au act

aditional la contractul de munca cu clauza de confidentialitate prevazuta si platita).

 

(4) Prevederile prezentului Cod de conduita etica si profesionala nu pot fi interpretate ca o

derogare de la obligatia legala a personalului contractual de a furniza informatii de interes public

celor interesati, in conditiile legii.

 

Art.9 – Libertatea opiniilor

(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu angajatii contractuali au obligatia de a respecta

demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor institutiei

publice in care isi desfasoara activitatea.

 

(2) In activitatea lor angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor.

 

(3) In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine conciliata si sa evite

generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.

 

Art.10 – Activitatea publica

(1) Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate de

conducatorul institutiei, in conditiile legii.

 

(2) Angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate

oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul

institutiei.

 

(3) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa la

activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu

reprezinta punctul de vedere oficial al institutiei.

 

Art.11 – Activitatea politica

In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis:

(1) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

(2) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functiile de demnitate publica;

(3) sa afiseze in cadrul institutiilor insemne sau obiecte inscriptionate cu sigla sau

denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.

 

Art.12 – Folosirea imaginii proprii

In considerarea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite

utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati

comerciale, precum si in scopuri electorale.

 

Art.13 – Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei

(1) In relatiile dintre personalul din cadrul institutiei si persoanele fizice sau juridice, angajatii

sunt obligati sa aiba un comprtament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si

amabilitate.

(2) Personalul are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor

din cadrul institutiei, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:

 • intrebuintarea unor expresii jignitoare;
 • dezvaluirea aspectelor vietii private;
 • formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

(3) Personalul trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si

eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul are obligatia sa respecte principiul egalitatii

cetatenilor in fata legii prin;

 • promovarea unor solutii coerente,conform principiului tratamentului

nediferentiat,raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

 • eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea,

convingerile politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul si alte aspecte.

 

Art.14 – Conduita in cadrul relatiilor internationale

(1) Personalul care reprezinta institutia in cadrul unor organizatii internationale, institutii de

invatamant, seminarii si alte activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o

imagine favorabila tarii si institutiei publice pe care o reprezinta.

(2) In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii au obligatia de a nu exprima opinii personale

privind aspecte nationale sau dispute internationale.

 

Art.15 – Interdictia privind solicitarea cadourilor, serviciilor si avantajelor materiale.

Angajatii nu trebuie sa solicite cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica.

Personalul medical cu studii superioare, studii medii (rezidenti, medici, asistente, infirmiere, ) care conditioneaza actul medical sau il efectueaza in mod intentionat intarziat si/sau fara a depune toate diligentele necesare in ceea ce priveste actele medicale care se impun, pentru a conditiona pacientul sau apartinatorii acestuia de a da mita sau foloase necuvenite pentru indeplinirea actului medical, li se va desface contractul de munca iar probele vor fi inaintate organelor in drept.

Personalului medical, indiferent de nivelul pregatirii profesionale, care intra in contact cu pacientii

sau apartinatorii si nu se poarta civilizat si cuviincios, nu se adreseaza acestora in mod deontologic si civilizat, nu le explica pe intelesul acestora actele medicale si nu se comporta cu toata condescenta cuvenita oricarei fiinte umane, mai ales aflata intr-o stare emotionala deosebita, vor suporta una din sanctiunile disciplinare prevazute de Codul Muncii si a altor legi incidente faptei.

Demnitatea umana este protejata de Constitutia Romaniei iar incalcarea oricaruidrept personal

este sanctionat in conformitate cu legile in vigoare

 

Art. 16 – Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) In procesul de luare a deciziilor angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform

prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamental si impartial.

(2) Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unor decizii de catre institutia

publica, de catre alti angajati, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

 

Art. 17 – Obiectivitate in evaluare

(1) In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii au obligatia sa asigure

egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual

din subordine;

 

(2) Personalul de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de

evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine,atunci cand propune ori

aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de

stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

 

(3) Personalul de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori

promovarea in functii pe criterii discriminatorii,de rudenie,afinitate sau alte criterii neconforme cu

principiile prevazute la lit. C la Principii generale.

 

Art. 18 – Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute

(1) Personalul are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute in alte scopuri decat cele

prevazute de lege.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete

ori actiuni de control, personalul nu poate urmarii obtinerea de foloase sau avantaje in interes

personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Angajatii au obligatia de a nu impune altor angajati sa se inscrie sau sa se retraga din

organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori de a le sugera acest lucru, promitandule

acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 

Art. 19 – Utilizarea resurselor publice

(1) Personalul este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului, sa evite

producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun propietar.

(2) Personalul are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand

institutiei numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.

(3) Personalul trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea utila si

eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

(4) Personalul care desfasoara activitati didactice ii este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori

logistica institutiei pentru realizarea acestora.

 

Art. 20 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri

(1) Orice angajat poate achizitiona un bun aflat in proprietatea spitalului, supus vanzarii in

conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 • cand a luat la cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu,

despre valoare ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;

 • cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului

respectiv ;

 • cand poate influenta operatiunile de vanzare, sau cand a obtinut informatii, la care

persoanele interesate de cumpararea bunului nu a avut acces.

(2) Dispozitiile alin.(1) se aplica in mod corespunzator si in cazul inchirierii unui bun aflat in

proprietatea spitalului.

(3) Angajatilor le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile propietate a

spitalului, supuse operatiunilor de vanzare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de

lege.

(4) Prevederile alin (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii tranzactiilor prin

interpus sau in situatia conflictului de interese.

 

CAPITOLUL III

Cordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita etica si profesionala pentru personalul contractual

 

Art. 21 – Sesizarea

(1) Conducerea Sanatoriului Balneoclimateric , poate fi sesizata de orice persoana cu privire la:

 • incalcarea prevederilor prezentului Cod de conduita etica si profesionala de catre angajati;
 • constrangerea sau amenintarea exercitata asupra angajatului pentru a-l determina sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator;

(2) Sesizarea prevazuta la alin(1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii.

(3) Angajatii nu pot fi sanctionati sau prejudiciati in nici un fel pentru sesizarea de buna credinta

a organelor disciplinare competente, in conditiile legii.

(4) Conducerea Sanatoriului Balneoclimateric va verifica actele si faptele pentru care a fost sesizata, cu respectarea confidentialitatii privind identitatea persoanei care a facut sesizarea.

 

CAPITOLUL IV

Reguli privind solutionarea petitiilor adresate spitalului de catre salariati sau terte persoane

 

(1) Prin petitii se intelege cererea prin care se solicita reexaminarea unui act administrativ cu

caracter individual sau normativ, în sensul revocării sau modificării acestuia si/sau sesizari,

reclamatii, propuneri formulate de catre un salariat/sau alta persoana adresata Sanatoriului,

formulate in scris si transmise prin orice mijloace doveditoare.

 

(2) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim,

printr-un act administrativ poate cere soluţionarea în termen de 30 de zile de la înregistrarea

cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen, prin care se poate solicita autorităţii emitente,

reexaminarea unui act administrativ. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public.

 

(3) Actul administrativ este acel act emis de catre Sanatoriu în realizarea atribuţiilor sale;

 

(4) Oricare salariat are dreptul de a se adresa conducatorilor, inclusiv direct managerului atunci

cand considera ca drepturile sale au fost incalcate.

 

(5) Salariatul pentru rezolvarea problemelor sale se adreseaza sefului ierarhic in scris si acesta

este obligat ca in maxim 7 zile de la luarea la cunostinta a sesizarii sau reclamatiei sa rezolve

problema si/sau, in functie de situatie, sa medieze si sa rezolve sau sa raspunda in scris

salariatului si in cazurile in care ii depaseste competenta de decizie sa informeze managerul.

 

(6) In rezolvarea petitiilor individuale ale salariatilor registratura generala are urmatoarele

atributii:

 • primeste si inregistreaza petitiile in Registrul general de intrari ale spitalului;
 • prezinta petitiile managerului care le repartizeaza compartimentului de specialitate in

functie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de solutionare;

 • urmareste solutionarea si redactarea in termen a raspunsurilor;
 • expediaza raspunsurile catre petitionari in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiilor, sau a altor termene specificate de legi speciale;
 • pentru solutionarea petitiilor care, initial au fost inregistrate la o alta autoritate si apoi transmise spitalului, curge un nou termen de solutionare, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii lor la spital.
 • raspunsul se semneaza de catre manager si seful compartimentului care a solutionat petitia. In raspuns se va mentiona, dupa caz, temeiul legal al solutiei.
 • petitiile gresit adresate vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare catre autoritatile

competetnte cu solutionarea lor, urmand ca petitionarul sa fie instiintat despre aceasta;

 • petitiile anonime sau cele care nu contin datele de identificare ale petitionarului nu se iau

in considerare si se claseaza;

 • in cazul in care un petitionar formuleaza mai multe petitii, sesizand aceeasi probleme,

acestea se vor conexa, redactandu-se un singur raspuns care va face referire la toate

petitiile primate;

 • daca ulterior trimiterii raspunsului se primeste o noua petitie de la acelesi petitionar, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, iar la numarul initial se va face mentiune despre faptul ca s-a raspuns.
 • dacă un salariat face o plângere sau o sesizare, privind drepturile salariale, aceasta va fi depusă la registratura generala pentru înregistrare de unde va fi înaintată managerului Sanatoriului .
 • contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului

administrativ de stabilire a drepturilor salariale.

 • soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale,

sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor legale in vigoare

 

(7) Managerul Sanatoriului Balneoclimateric  va supune plângerea spre dezbatere în şedinţa

Comitetului Director impreuna cu raportul/nota justificativa pentru fiecare caz in parte, emisa de

serviciul RUNOS, care are obligatia verificarii si indeplinirea tuturor condiţiile legale prevăzute

pentru fiecare speta in parte, de acordare sau neacordare a acestor drepturi.

 

(8) La sedinţele Comitetului Director participa si reprezentantul organizatiei sindicale in calitate

de observator.

 

(9) Salariatul în cauză va fi chemat pentru a da explicaţii şi lămuriri.

 

(10) După dezbaterea cererii, se va lua o decizie, în care se va preciza soluţia dată cererii,

termenul în care poate fi contestată şi instanţa competenta unde poate fi contestata decizia.

 

(11) Aducerea la îndeplinire a deciziei se va face de către Compartimentul R.U.N.O.S.

 

CAPITOLUL V

Raspunderea Disciplinara

 

Art. 22 – Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile.

Sanctiunidisciplinare generale

(1) Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca şi care constă într-o acţiune sau

inacţiunea săvârşită cu vinovăţie de către salariat prin care acesta a încălcat normele legale,

ROF, Regulamentul Intern, Contractul individual de muncă sau Contractul colectiv de muncă

aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. Abaterea disciplinară atrage

răspunderea disciplinară a salariatului.

 

(2) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul

săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

 1. a) avertismentul scris;
 2. b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile

lucrătoare;

 1. c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

 1. d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5 – 10%;
 2. e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă

de 1-3 luni cu 5-10%;

 1. f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă

 

(3) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt

regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

 

(4) Amenzile disciplinare sunt interzise.

 

(5) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

 

(6) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii

disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

 1. a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
 2. b) gradul de vinovăţie a salariatului;
 3. c) consecinţele abaterii disciplinare;
 4. d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
 5. e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

 

(7) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris nu poate fi

dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

 

(8) Abaterea salariatilor din subordinea sefilor de sectii, compartimente, birouri, care se constata

de catre acestia, se inainteaza in scris managerului, care, dupa caz, o va indrepta, in funtie de abatere, Comisiei de discilpina sau Consiliului etic, constituite la nivel de unitate, avand componenta si atributiile specificate in R.O.F.

 

(9) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de

Comisia de disciplina sau Consiliul etic, dupa atributiile specifice, sa efectueze cercetarea

disciplinara prealabila, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

 

(10) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevazute, fără un motiv

obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare

prealabile.

 

(11) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină

toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să utilizeze in cursul cercetarii

toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la

cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

 

(12) Comisia de disciplina sau Consiliul etic, dupa efectuarea cercetarii disciplinare, inainteaza

procesul verbal al cercetarii disciplinare in care se regasesc concluziile cercetarii, impreuna cu

toate actele care stau la baza acestuia si propune managerului sanctiunea disciplinara, iar acesta va decide asupra aplicarii sanctiunii.

 

(13) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în

termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

 

(14) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

 1. a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
 2. b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul

colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;

 1. c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării

disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;

 

Art. 23 – Sanctiuni disciplinare speciale

(1) Sancţiunile speciale sunt prevăzute de anumite legi privind exercitarea profesiunilor specifice

sistemului sanitar;

 

(2) Medicii răspund disciplinar pentru nerespectarea Codului de deontologie medicală şi a

regulilor de bună practică profesională, pentru orice fapte săvarşite în legătură cu profesia, care

sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei.

 

(3) Raspunderea disciplinara este prevazuta in Lg.95/2006 si Decizia nr. 3/2005 al Colegiului

medicilor din România privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală a colegiului Medicilor din România

 

(4) Farmaciştii răspund disciplinar pentru nerespectarea legilor şi a regulamentelor profesionale,

pentru orice faptă săvarşită în legătură cu profesia sau în afara acesteia;

 

(5) Răspunderea disciplinară a farmaciştilor este prevăzută de Legea privind exercitarea

profesiei de farmacist si Decizia nr. 2/2009 al Colegiului Farmaciştilor din România privind

aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului

 

(6) Asistenţii medicali care încalcă normele de exercitare a profesiei şi nu respectă Codul de

etică şi deontologieal asistentului medical răspund disciplinar, în funcţie de gravitatea abaterii.

 

(7) Raspunderea disciplinara pentru asistenţii medicali se aplică în conformitate cu prevederilor

Ordonanţă de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a

profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România si

Statutul profesional si Hotărârea nr. 2/2009 a Adun. Gen. Naţ. a Ord. Asist. Med. Gen., Moaşelor

şi Asist. Med. din Rom. privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical

generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

 

Art. 24 – Raspundere patrimoniala

(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii patrimoniale civile, să îl

despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din

culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.

 

(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa

cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.

 

 

(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat

de producerea pagubei.

 

(4) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii patrimoniale

civile, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

 

(5) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi

care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.

 

(6) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se

stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.

 

(7) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată,

răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei

şi, atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.

 

(8) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.

 

(9) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură

sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte

contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii

acestora de la data plăţii.

 

(10) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale

care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.

 

(11) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu

celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.

 

(12) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi

despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar

public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate

publică, după caz.

 

(13) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui

contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea

bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.

 

(14) În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face întrun

termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se

poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.

 

Art. 25 – Solutionarea sesizarii

(1) Rezultatele activitatii de centralizare a sesizariilor sau petitiilor se consemneaza intr-un raport

pe baza caruia conducerea Sanatoriului Balneoclimateric va formula recomandari cu privire la modul

de corectare a deficientelor constatate.

(2) Recomandarile conducerii Sanatoriului Balneoclimateric  vor fi comunicate:

 • angajatului care a formulat sesizarea;
 • angajatului care face obiectul sesizarii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 26 – Raspunderea

(1) Incalcarea dispozitiilor prezentului Cod de conduita etica si profesionala atrage raspunderea

disciplinara a personaluluiţ in conditiile legii.

(2) Comisia cu atributii disciplinare are competenta de a cerceta incalcarea prevederilor

prezentului Cod de conduita etica si profesionala si de a propune aplicarea sanctiunilor

disciplinare in conditiile Legii nr .53/2003-Codul Muncii, cu modificarile ulterioare.

(3) In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi

sesizate organele de urmarire penala competente,in conditiile legii.

(4) Personalul raspunde patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care,prin faptele savarsite cu

incalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

 

Art. 27 – Asigurarea publicitatii

Pentru informarea cetatenilor se va asigura afisarea Codului de conduita etica si profesionala pe

site-ul spitalului si va fi adus la cunostinata intregului personal.

 

Art. 28 – Intrarea in vigoare

Prezentul Cod de conduita etica si profesionala intra in vigoare la data de 01 iulie 2015.

 

 

Manager,

Presedinte Comsiliu  Etic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODUL DE CONDUITA

ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA

A

PERSONALULUI

SANATORIULUI BALNEOCLIMATERIC

BUSTENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

PREAMBUL

CAPITOLUL I

 1. Domeniul de aplicare si principii generale Art. 1-4
 2. Obiective
 3. Principii gnerale

D.Cerinte generale pentru o conduita corecta si un comportament integru

CAPITOLUL II

Norme de conduita profesionala a personalului Sanatoriului Balneoclimateric

Art.5 Asigurarea unui serviciu public de calitate

Art.6 Conflictul de interese

Art.7 Respectarea Constitutiei si a legilor

Art.8 Loialitatea fata de institutia sanitara

Art.9 Libertatea opiniilor

Art.10 Activitatea publica

Art.11 Activitatatea politica

Art.12 Folosirea imaginii proprii

Art.13 Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei;

Art.14 Conduita in cadrul relatiilor internationale;

Art.15 Interdictia privind solicitarea cadourilor, serviciilor si

avantajelor materiale;

Art.16 Participarea la procesul de luare a deciziilor;

Art.17 Obiectivitate in evaluare;

Art.18 Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute;

Art.19 Utilizarea resurselor publice;

Art.20 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri;

CAPITOLUL III

Cordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita etica si profesionala pentru

personalul contractual

Art.21 Sesizarea

CAPITOLUL IV

Reguli privind solutionarea petitiilor adresate spitalului de catre salariati, sau terte

persoane

CAPITOLUL V

Raspunderea disciplinara

Art.22 Abaterile disciplinare si sanctiuni aplicabile; Sanctiuni disciplinare generale;

Art.23 Sanctiuni disciplinare speciale;

Art.24 Raspunderea patrimoniala;

Art.25 Solutionarea sesizarii;

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art.26 Raspunderea;

Art.27 Asigurarea publicitatii;

Art.28 Intrarea in vigoare;

 

                                                       

PREAMBUL

 

Misiunea Sanatoriului Balneoclimateric  este : de a  acorda asistenta medicala pentru:

DEFICIENTE NEUROMOTORII de origine cerebrala si periferica, ECI forme – spastice, atetozice, ataxice-, pareze de nervi periferici,  spina bifida

AFECTIUNI ALE APARATULUI LOCOMOTOR

– sechele posttraumatice: atrofii musculare, redori si instabilitati articulare;

– scolioze, hipercifoze, atitudini scoliotice, atitudini cifotice; osteonecroze aseptice;retractii iatrogene de cvadriceps;

– luxatii congenitale de sold pre si postoperator; artrite cronice juvenile; distrofii musculare progresive

AFECTIUNI ALE APARATULUI RESPIRATOR

–  bronsita cronica;astm bronsic, bronsita astmatiforma; bronsectazii, mucoviscidoze;

–  TBC extrapulmonar si pulmonar necontagios in tratament strict supravegheat(TSS);

–   status post pleurezii si pneumonii trenante; hiperergii tuberculinice.

 1. ALTE AFECTIUNI

–  rahitism;anemii secundare; deficiente staturo-ponderale.

 Sanatoriul Balneoclimatic  Busteni dispune de cadre de specialitate foarte bine pregatite (medici, profesori C.F.M., asistente medicale de recuperare,ergoterapie,hidroterapie, logoped, maseur) cu specializari si in strainatate; dispunem de o baza de tratament avand in dotare sali de fizioterapie, masaj, bazine pentru kinetoterapie, piscina, sala hidroterapie, sali de gimnastica medicala, laborator de analize, aparatura medicala performanta (spirometru computerizat, aparat de electroterapie de ultima generatie, laser, EKG, etc.), lift pentru copii nedeplasabili.

De asemenea, in sanatoriu functioneaza o scoala cu clasele I-VIII in cadrul careia instructia scolara a copiilor sanatorizati este asigurata de cadre didactice calificate. Precum si o clasa speciala pentru copii cu dezabilitati

Pentru afectiunile neuromotorii, este necesara si obligatoriue programarea prealabila a pacientilor cu insotitori datorita solicitarilor foarte mari si a locurilor limitate precum si a personalului de specialitate insuficient.

 

Viziunea Sanatoriului Balneoclimateric  in domeniul calitatii este de a construi imaginea unei institutii medicale de prestigiu de a dobandi si mentine o buna reputatie a sanatoriului prin calitate. Calitatea serviciilor noastre medicale trebuie sa constituie un exemplu pentru unitatile medicale similare si o recomandare pentru pacientii nostrii.

 

Principiile eticii sunt, generale indiferent de locul de munca al personalului angajat, in virtutea caruia orice om este privit ca demn de respect si de ajutorare prin insusi calitatea sa umana.

 

CAPITOLUL I

 

A.Domeniul de aplicare si principii generale

Definitie – Codul de conduita reprezinta setul de reguli pe baza, reguli de comportament etic în unitate şi modul de prevenire a acţiunilor ilicite şi ilegale care ar putea să apară, reguli care sa completeaza codurile etice si/sau deontologice specifice fiecarei profesii.

 

Art.1 Codul de conduita etica si profesionala a personalului angajat al Sanatoriului Balneoclimateric stabileste norme de conduita etica si profesionala si formuleaza

principiile care trebuie respectate in relatia cu pacientii, partenerii, colegii, in vederea cresterii

increderii si prestigiului institutiei.

 

Art.2 (1)Normele de conduita etica si profesionala prevazute de prezentul Cod sunt obligatorii

pentru personalul contractual din cadrul spitalului incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003-

Codul Muncii, cu modificarile ulterioare, indiferent de durata raporturilor de munca sau de locul in

care este prestata munca.

(2)Prevederile prezentului Cod de conduita etica si profesionala se aplica si persoanelor care

lucreaza in spital detasati, colaboratori, rezidenti sau practicanti.

 

Art.3 La elaborarea Codului de conduita etica si profesionala a personalului din Sanatoriului Balneoclimateric s-au avut in vedere prevederile Legii 477/2004 privind Codul

de conduita a personalului din autoritatile si institutiile publice, Legea 95/2006 privind reforma in sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.788/2005 – normele de aplicare exercitarii profesiei de psiholog, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de practica, Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitate de control financiar preventiv propriu, Codul de deontologie medicala al Colegiului Medicilor din Romania, Codul deontologic al farmacistului, Codul deontologic si de etica al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, precum si ordinul 145/2015 privind constituirea si functionarea consiliului etic.

 

Art.4 (1) Prezentul Cod de conduita etica si profesionala a personalului din Sanatoriului Balneoclimateric  se aproba de catre Comitetul Director al institutiei.

(2) Dispozitiile Codului de conduita etica si profesionala produc efecte pentru toti angajatii din

institutie de la data comunicarii, iar noii angajati vor lua la cunostinta de continutul Codului de

conduita etica si profesionala anterior semnarii contractului individual de munca.

(3) Codul de conduita etica si profesionala va fi adus la cunostinta salariatilor, astfel:

-prin intermediul sefilor de sectie, compartimente, laboratoare, pentru personalul existent:

-prin intermediul sefului biroului R.U.N.O.S., pentru personalul nou angajat;

-prin afisare pe site-ul/la sediul institutiei, pentru persoanele interesate.

 

 1. Obiective

Obiectivele prezentului Cod de conduita etica si profesionala urmaresc sa asigure cresterea

calitatii serviciului public,o buna administrare in realizarea interesului public, precum si eliminarea

birocratiei si a faptelor de coruptie, prin:

 1. reglementarea normelor de conduita prefesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si

profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului institutiei publice si al

personalului contractual;

 1. informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se astepte

din partea personalului contractual in exercitarea functiei;

 1. crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetatenii si personalul angajat al

Sanatoriului Balneoclimateric .

 

 1. Principii generale

Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului sunt urmatoarele:

1.prioritatea interesului public- principiu conform caruia personalul contractual are indatorarea

de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor

functiei;

2.asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice principiu

conform caruia personalul contractual are indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in

situatii identice sau similare;

3.profesionalismul- principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a indeplini

atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;

4.impartialitatea si nediscriminarea- principiu conform caruia angajatii sunt obligati sa aiba o

atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in

exercitarea atributiilor functiei;

 1. integritatea morala-principiu conform caruia personalului ii este interzis sa solicite sau sa

accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu material;

 1. libertatea gandirii si a exprimarii-principiu conform caruia personalul contractual poate sa-si

exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;

 

D.Cerinte generale pentru o conduita corecta si un comportament integru

 1. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi aplicarea principiilor legalităţii, integrităţii morale,

competenţei şi responsabilităţii profesionale, eficienţei, obiectivităţii, tratamentului imparţial şi

transparenţei, personalul din cadrul Sanatoriului Balneoclimateric are următoarele obligatii:

-să fie loial unitatii;

-să aibă un comportament şi un limbaj civilizat faţă de toate persoanele cu care vine în contact,

în interiorul şi exteriorul spitalului;

-să dovedească spirit de echipă şi solidaritate faţă de colegi, respectând drepturile şi demnitatea

fiecăruia;

-să nu se lase influenţat de interese personale, de presiuni sau influenţe externe în îndeplinirea

atribuţiilor de serviciu;

-să păstreze confidenţialitatea operaţiunilor efectuate, a documentelor şi informaţiilor care au

acest regim şi de care ia cunoştinţă prin exercitarea atribuţiilor de serviciu şi ale funcţiei;

-să aibă o ţinută vestimentară decentă şi curată.

 

 1. Principiile generale care stau la baza profesiei sunt următoarele:
 2. a) supremaţia Constituţiei şi a legii;
 3. b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia au îndatorirea de a considera interesul

public mai presus decât interesul personal, în exercitarea profesiei;

 1. c) profesionalismul, principiu conform căruia au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu

responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

 1. d) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia sunt obligaţi să aibă o atitudine

obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea

funcţiei;

 1. e) integritatea morală, principiu conform căruia le este interzis să solicite sau să accepte, direct

ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care

o deţin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta funcţie;

 1. f) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 2. g) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea

atribuţiilor de serviciu, trebuie să fie de buna-credinţă;

 1. h) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea

funcţiei sunt de interes public si in folosul pacientilor

 

 1. Comportament integru înseamnă :
 2. a) performanţă – profesia presupune desfăşurarea unei activităţi la cei mai ridicaţi parametri
 3. b) profesionalism – profesia presupune existenţa unor capacităti intelectuale şi experienţă dobandite prin pregătire şi educaţie şi printr-un cod de valori şi conduită comun tuturor
 4. c) calitatea serviciilor – constă în competenţa de a-şi realiza sarcinile de serviciu ce le revin cu

obiectivitate, responsabilitate, sârguinţă şi onestitate;

 1. d) încrederea – în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, să promoveze cooperarea şi bunele relaţii

cu ceilalţi, cu personalul din cadrul instituţiei, aplicând principiile şi practicile de bună conduită

 1. e) conduita – trebuie să aibă o conduită ireproşabilă atât pe plan profesional, cât şi personal;
 2. f) credibilitatea – serviciile furnizate trebuie să fie fidele realităţii, de încredere şi fundamentate

pe respectarea practicilor si prevederilor legale în domeniu.

 

 1. Angajatul Sanatoriului Balneoclimateric trebuie sa fie:

– corect şi onest în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

– să nu foloseasca poziţia deţinută în spital în interese particulare.

– să nu sugereze şi să nu pretinda recompensă (cadouri şi orice alte valori sau servicii) pentru

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de la persoanele cu care are relaţii de colaborare.

– să nu se implice în activităţi sau înţelegeri, direct sau prin membrii de familie, care să dea

naştere la conflicte de interese.

– să nu se foloseasca de bunurile Sanatoriului pentru rezolvarea problemelor personale.

 

 1. Angajatilor le este interzis :

– sa se prezinte la servici in stare de ebrietate ;

– sa se prezinte imbracati necorespunzator ( fara uniforma) sau indecent – decadent ( rochii si fuste provocatoare prin marime si crapaturi ;

– coafura si culoare par tip « rock » ;

– bijuterii (inele, bratari si cercei) – in limita maxima de 2 (doua) ;

– sa fumeze in incinta unitatii ;

– sa se prezinte la servici sub influenta substantelor halucinogene ;

– sa vorbeasca urat cu colegii si pacientii sau sa foloseasca expresii vulgare ;

– sa scoata din incinta unitatii obiecte de inventar, precum si acte medicale (FO, etc.)

 

CAPITOLUL II

Norme de conduita profesionala a personalului Sanatoriului Balneoclimateric

 

Art.5 Asigurarea unor servicii de calitate:

(1) Personalul are obligatia de a asigura servicii de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor institutiei, in limetele atributiilor stabilite prin fisa postului.

(2) Personalul trebuie sa depuna toate diligentele si sa se asigure ca orice interventie cu caracter medical pe care o executa sau decizie profesionala pe care o ia, respecta normele si obligatiile profesionale si regulile de conduita specifice cazului respectiv.

(3) In exercitarea functiei personalul are obligatia de a avea un comportament profesionist,

precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a

mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei.

 

Art.6 Conflictul de interese

(1) Angajaţii trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera conflicte între propriile

interese şi interesele Sanatoriului.

 

(2) In orice situaţie, angajaţii care au relaţii cu clienţii, contractorii, furnizorii trebuie să acţioneze

numai în interesul Sanatoriului şi să excludă orice fel de avantaje personale.

 

(3) Datoria, loialitatea şi sarcinile de serviciu ale angajaţilor nu trebuie compromise în nici un fel

de interesele personale.

 

(4) Angajaţii vor evita orice implicare directă sau indirectă – de exemplu prin membrii familiei

(soţ/soţie sau copii aflaţi în întreţinere, pana la afini de gradul IV) – în asocieri sau investiţii care influenţează sau pot influenţa deciziile individuale ale oricărui angajat, atunci când acesta acţionează în interesul Sanatoriului

 

(5) Orice posibil conflict de interese trebuie declarat de catre angajat.

 

(6) Nu se va exercita nici un fel de presiune directă sau indirectă asupra angajaţilor pentru a

sprijini o formaţiune politică sau o candidatură politică individuală ori pentru a contribui cu fonduri

băneşti în scopuri politice

 

(7) Informaţiile cu caracter confidenţial

– informaţiile cu caracter confidenţial sunt gestionate de către Sanatoriu prin proceduri interne

specifice, care asigură accesul exclusiv al celor direct interesaţi şi numai în scopuri profesionale,

cu respectarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public si cu

respectarea celorlate drepturi legiferate.

– este interzisă şi considerată ilegală utilizarea informaţiilor cu caracter confidenţial în negocierea

directă sau indirectă în cadrul diferitelor tranzacţii/licitaţii/contracte.

– este interzisă dezvăluirea informaţiilor cu caracter confidenţial, către alţi angajaţi/ către o terţă

parte, a informaţiilor confidenţiale ale Sanatoriului.

– păstrarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toţi

salariaţii care prin activitatea pe care o desfăşoară au acces la acestea în mod direct sau indirect

in conformitate cu Lg.46/2003 drepturile pacientului si a O.M.S. 386/2004 privind aprobarea

Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 si Lg.677/2001 pentru protecţia

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor

date privind datele cu caracter personal.

 

(8) Sanatoriull respectă şi protejează demnitatea angajaţilor săi şi dreptul la viaţa privată, inclusiv al

protecţiei şi asigurării confidenţialităţii datelor cu caracter personal si asigura respectarea

principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării.

 

(9) Sanatoriul nu tolerează şi va lua măsuri disciplinare împotriva oricărui fel de acţiuni de hărţuire

sexuală, intimidare psihică, ameninţări sau violenţă fizică.

Regulile concrete de mediere sunt stabilite prin contractul colectiv la nivel de ramura

sanitara/negociat la nivel de unitate.

 

Art.7 – Respectarea Constitutiei si a legilor

(1) Angajatii au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte constitutia, legile tarii si sa

actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le

revin, cu respectarea eticii profesionale.

 

(2) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea

exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute.

 

Art.8 – Loialitatea fata de institutia sanitara

(1) Personalul contractual are obligatia de a apara prestigiul institutiei sanitare in care isi

desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce

prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

 

(2) Angajatilor contractuali le este interzis:

 1. a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei, cu

politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

 1. b) sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care institutia are

calitatea de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens;

 1. c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;
 2. d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este

de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori

ale unor angajati contractuali;

 

(3) Prevederile aliniatul 2, punctele a-d se aplica si dupa incetarea raporturilor de munca, pentru

o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene (doar daca au act

aditional la contractul de munca cu clauza de confidentialitate prevazuta si platita).

 

(4) Prevederile prezentului Cod de conduita etica si profesionala nu pot fi interpretate ca o

derogare de la obligatia legala a personalului contractual de a furniza informatii de interes public

celor interesati, in conditiile legii.

 

Art.9 – Libertatea opiniilor

(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu angajatii contractuali au obligatia de a respecta

demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor institutiei

publice in care isi desfasoara activitatea.

 

(2) In activitatea lor angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor.

 

(3) In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine conciliata si sa evite

generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.

 

Art.10 – Activitatea publica

(1) Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate de

conducatorul institutiei, in conditiile legii.

 

(2) Angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate

oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul

institutiei.

 

(3) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa la

activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu

reprezinta punctul de vedere oficial al institutiei.

 

Art.11 – Activitatea politica

In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis:

(1) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

(2) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functiile de demnitate publica;

(3) sa afiseze in cadrul institutiilor insemne sau obiecte inscriptionate cu sigla sau

denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.

 

Art.12 – Folosirea imaginii proprii

In considerarea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite

utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati

comerciale, precum si in scopuri electorale.

 

Art.13 – Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei

(1) In relatiile dintre personalul din cadrul institutiei si persoanele fizice sau juridice, angajatii

sunt obligati sa aiba un comprtament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si

amabilitate.

(2) Personalul are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor

din cadrul institutiei, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:

 • intrebuintarea unor expresii jignitoare;
 • dezvaluirea aspectelor vietii private;
 • formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

(3) Personalul trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si

eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul are obligatia sa respecte principiul egalitatii

cetatenilor in fata legii prin;

 • promovarea unor solutii coerente,conform principiului tratamentului

nediferentiat,raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

 • eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea,

convingerile politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul si alte aspecte.

 

Art.14 – Conduita in cadrul relatiilor internationale

(1) Personalul care reprezinta institutia in cadrul unor organizatii internationale, institutii de

invatamant, seminarii si alte activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o

imagine favorabila tarii si institutiei publice pe care o reprezinta.

(2) In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii au obligatia de a nu exprima opinii personale

privind aspecte nationale sau dispute internationale.

 

Art.15 – Interdictia privind solicitarea cadourilor, serviciilor si avantajelor materiale.

Angajatii nu trebuie sa solicite cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica.

Personalul medical cu studii superioare, studii medii (rezidenti, medici, asistente, infirmiere, ) care conditioneaza actul medical sau il efectueaza in mod intentionat intarziat si/sau fara a depune toate diligentele necesare in ceea ce priveste actele medicale care se impun, pentru a conditiona pacientul sau apartinatorii acestuia de a da mita sau foloase necuvenite pentru indeplinirea actului medical, li se va desface contractul de munca iar probele vor fi inaintate organelor in drept.

Personalului medical, indiferent de nivelul pregatirii profesionale, care intra in contact cu pacientii

sau apartinatorii si nu se poarta civilizat si cuviincios, nu se adreseaza acestora in mod deontologic si civilizat, nu le explica pe intelesul acestora actele medicale si nu se comporta cu toata condescenta cuvenita oricarei fiinte umane, mai ales aflata intr-o stare emotionala deosebita, vor suporta una din sanctiunile disciplinare prevazute de Codul Muncii si a altor legi incidente faptei.

Demnitatea umana este protejata de Constitutia Romaniei iar incalcarea oricaruidrept personal

este sanctionat in conformitate cu legile in vigoare

 

Art. 16 – Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) In procesul de luare a deciziilor angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform

prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamental si impartial.

(2) Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unor decizii de catre institutia

publica, de catre alti angajati, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

 

Art. 17 – Obiectivitate in evaluare

(1) In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii au obligatia sa asigure

egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual

din subordine;

 

(2) Personalul de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de

evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine,atunci cand propune ori

aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de

stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

 

(3) Personalul de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori

promovarea in functii pe criterii discriminatorii,de rudenie,afinitate sau alte criterii neconforme cu

principiile prevazute la lit. C la Principii generale.

 

Art. 18 – Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute

(1) Personalul are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute in alte scopuri decat cele

prevazute de lege.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete

ori actiuni de control, personalul nu poate urmarii obtinerea de foloase sau avantaje in interes

personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Angajatii au obligatia de a nu impune altor angajati sa se inscrie sau sa se retraga din

organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori de a le sugera acest lucru, promitandule

acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 

Art. 19 – Utilizarea resurselor publice

(1) Personalul este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului, sa evite

producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun propietar.

(2) Personalul are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand

institutiei numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.

(3) Personalul trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea utila si

eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

(4) Personalul care desfasoara activitati didactice ii este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori

logistica institutiei pentru realizarea acestora.

 

Art. 20 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri

(1) Orice angajat poate achizitiona un bun aflat in proprietatea spitalului, supus vanzarii in

conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 • cand a luat la cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu,

despre valoare ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;

 • cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului

respectiv ;

 • cand poate influenta operatiunile de vanzare, sau cand a obtinut informatii, la care

persoanele interesate de cumpararea bunului nu a avut acces.

(2) Dispozitiile alin.(1) se aplica in mod corespunzator si in cazul inchirierii unui bun aflat in

proprietatea spitalului.

(3) Angajatilor le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile propietate a

spitalului, supuse operatiunilor de vanzare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de

lege.

(4) Prevederile alin (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii tranzactiilor prin

interpus sau in situatia conflictului de interese.

 

CAPITOLUL III

Cordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita etica si profesionala pentru personalul contractual

 

Art. 21 – Sesizarea

(1) Conducerea Sanatoriului Balneoclimateric , poate fi sesizata de orice persoana cu privire la:

 • incalcarea prevederilor prezentului Cod de conduita etica si profesionala de catre angajati;
 • constrangerea sau amenintarea exercitata asupra angajatului pentru a-l determina sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator;

(2) Sesizarea prevazuta la alin(1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii.

(3) Angajatii nu pot fi sanctionati sau prejudiciati in nici un fel pentru sesizarea de buna credinta

a organelor disciplinare competente, in conditiile legii.

(4) Conducerea Sanatoriului Balneoclimateric  va verifica actele si faptele pentru care a fost sesizata, cu respectarea confidentialitatii privind identitatea persoanei care a facut sesizarea.

 

CAPITOLUL IV

Reguli privind solutionarea petitiilor adresate spitalului de catre salariati sau terte persoane

 

(1) Prin petitii se intelege cererea prin care se solicita reexaminarea unui act administrativ cu

caracter individual sau normativ, în sensul revocării sau modificării acestuia si/sau sesizari,

reclamatii, propuneri formulate de catre un salariat/sau alta persoana adresata Sanatoriului,

formulate in scris si transmise prin orice mijloace doveditoare.

 

(2) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim,

printr-un act administrativ poate cere soluţionarea în termen de 30 de zile de la înregistrarea

cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen, prin care se poate solicita autorităţii emitente,

reexaminarea unui act administrativ. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public.

 

(3) Actul administrativ este acel act emis de catre Sanatoriu în realizarea atribuţiilor sale;

 

(4) Oricare salariat are dreptul de a se adresa conducatorilor, inclusiv direct managerului atunci

cand considera ca drepturile sale au fost incalcate.

 

(5) Salariatul pentru rezolvarea problemelor sale se adreseaza sefului ierarhic in scris si acesta

este obligat ca in maxim 7 zile de la luarea la cunostinta a sesizarii sau reclamatiei sa rezolve

problema si/sau, in functie de situatie, sa medieze si sa rezolve sau sa raspunda in scris

salariatului si in cazurile in care ii depaseste competenta de decizie sa informeze managerul.

 

(6) In rezolvarea petitiilor individuale ale salariatilor registratura generala are urmatoarele

atributii:

 • primeste si inregistreaza petitiile in Registrul general de intrari ale spitalului;
 • prezinta petitiile managerului care le repartizeaza compartimentului de specialitate in

functie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de solutionare;

 • urmareste solutionarea si redactarea in termen a raspunsurilor;
 • expediaza raspunsurile catre petitionari in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiilor, sau a altor termene specificate de legi speciale;
 • pentru solutionarea petitiilor care, initial au fost inregistrate la o alta autoritate si apoi transmise spitalului, curge un nou termen de solutionare, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii lor la spital.
 • raspunsul se semneaza de catre manager si seful compartimentului care a solutionat petitia. In raspuns se va mentiona, dupa caz, temeiul legal al solutiei.
 • petitiile gresit adresate vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare catre autoritatile

competetnte cu solutionarea lor, urmand ca petitionarul sa fie instiintat despre aceasta;

 • petitiile anonime sau cele care nu contin datele de identificare ale petitionarului nu se iau

in considerare si se claseaza;

 • in cazul in care un petitionar formuleaza mai multe petitii, sesizand aceeasi probleme,

acestea se vor conexa, redactandu-se un singur raspuns care va face referire la toate

petitiile primate;

 • daca ulterior trimiterii raspunsului se primeste o noua petitie de la acelesi petitionar, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, iar la numarul initial se va face mentiune despre faptul ca s-a raspuns.
 • dacă un salariat face o plângere sau o sesizare, privind drepturile salariale, aceasta va fi depusă la registratura generala pentru înregistrare de unde va fi înaintată managerului Sanatoriului .
 • contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului

administrativ de stabilire a drepturilor salariale.

 • soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale,

sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor legale in vigoare

 

(7) Managerul Sanatoriului Balneoclimateric  va supune plângerea spre dezbatere în şedinţa

Comitetului Director impreuna cu raportul/nota justificativa pentru fiecare caz in parte, emisa de

serviciul RUNOS, care are obligatia verificarii si indeplinirea tuturor condiţiile legale prevăzute

pentru fiecare speta in parte, de acordare sau neacordare a acestor drepturi.

 

(8) La sedinţele Comitetului Director participa si reprezentantul organizatiei sindicale in calitate

de observator.

 

(9) Salariatul în cauză va fi chemat pentru a da explicaţii şi lămuriri.

 

(10) După dezbaterea cererii, se va lua o decizie, în care se va preciza soluţia dată cererii,

termenul în care poate fi contestată şi instanţa competenta unde poate fi contestata decizia.

 

(11) Aducerea la îndeplinire a deciziei se va face de către Compartimentul R.U.N.O.S.

 

CAPITOLUL V

Raspunderea Disciplinara

 

Art. 22 – Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile.

Sanctiunidisciplinare generale

(1) Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca şi care constă într-o acţiune sau

inacţiunea săvârşită cu vinovăţie de către salariat prin care acesta a încălcat normele legale,

ROF, Regulamentul Intern, Contractul individual de muncă sau Contractul colectiv de muncă

aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. Abaterea disciplinară atrage

răspunderea disciplinară a salariatului.

 

(2) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul

săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

 1. a) avertismentul scris;
 2. b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile

lucrătoare;

 1. c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

 1. d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5 – 10%;
 2. e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă

de 1-3 luni cu 5-10%;

 1. f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă

 

(3) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt

regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

 

(4) Amenzile disciplinare sunt interzise.

 

(5) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

 

(6) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii

disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

 1. a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
 2. b) gradul de vinovăţie a salariatului;
 3. c) consecinţele abaterii disciplinare;
 4. d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
 5. e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

 

(7) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris nu poate fi

dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

 

(8) Abaterea salariatilor din subordinea sefilor de sectii, compartimente, birouri, care se constata

de catre acestia, se inainteaza in scris managerului, care, dupa caz, o va indrepta, in funtie de abatere, Comisiei de discilpina sau Consiliului etic, constituite la nivel de unitate, avand componenta si atributiile specificate in R.O.F.

 

(9) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de

Comisia de disciplina sau Consiliul etic, dupa atributiile specifice, sa efectueze cercetarea

disciplinara prealabila, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

 

(10) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevazute, fără un motiv

obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare

prealabile.

 

(11) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină

toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să utilizeze in cursul cercetarii

toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la

cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

 

(12) Comisia de disciplina sau Consiliul etic, dupa efectuarea cercetarii disciplinare, inainteaza

procesul verbal al cercetarii disciplinare in care se regasesc concluziile cercetarii, impreuna cu

toate actele care stau la baza acestuia si propune managerului sanctiunea disciplinara, iar acesta va decide asupra aplicarii sanctiunii.

 

(13) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în

termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

 

(14) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

 1. a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
 2. b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul

colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;

 1. c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării

disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;

 

Art. 23 – Sanctiuni disciplinare speciale

(1) Sancţiunile speciale sunt prevăzute de anumite legi privind exercitarea profesiunilor specifice

sistemului sanitar;

 

(2) Medicii răspund disciplinar pentru nerespectarea Codului de deontologie medicală şi a

regulilor de bună practică profesională, pentru orice fapte săvarşite în legătură cu profesia, care

sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei.

 

(3) Raspunderea disciplinara este prevazuta in Lg.95/2006 si Decizia nr. 3/2005 al Colegiului

medicilor din România privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală a colegiului Medicilor din România

 

(4) Farmaciştii răspund disciplinar pentru nerespectarea legilor şi a regulamentelor profesionale,

pentru orice faptă săvarşită în legătură cu profesia sau în afara acesteia;

 

(5) Răspunderea disciplinară a farmaciştilor este prevăzută de Legea privind exercitarea

profesiei de farmacist si Decizia nr. 2/2009 al Colegiului Farmaciştilor din România privind

aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului

 

(6) Asistenţii medicali care încalcă normele de exercitare a profesiei şi nu respectă Codul de

etică şi deontologieal asistentului medical răspund disciplinar, în funcţie de gravitatea abaterii.

 

(7) Raspunderea disciplinara pentru asistenţii medicali se aplică în conformitate cu prevederilor

Ordonanţă de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a

profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România si

Statutul profesional si Hotărârea nr. 2/2009 a Adun. Gen. Naţ. a Ord. Asist. Med. Gen., Moaşelor

şi Asist. Med. din Rom. privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical

generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

 

Art. 24 – Raspundere patrimoniala

(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii patrimoniale civile, să îl

despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din

culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.

 

(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa

cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.

 

 

(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat

de producerea pagubei.

 

(4) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii patrimoniale

civile, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

 

(5) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi

care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.

 

(6) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se

stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.

 

(7) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată,

răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei

şi, atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.

 

(8) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.

 

(9) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură

sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte

contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii

acestora de la data plăţii.

 

(10) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale

care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.

 

(11) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu

celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.

 

(12) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi

despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar

public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate

publică, după caz.

 

(13) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui

contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea

bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.

 

(14) În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face întrun

termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se

poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.

 

Art. 25 – Solutionarea sesizarii

(1) Rezultatele activitatii de centralizare a sesizariilor sau petitiilor se consemneaza intr-un raport

pe baza caruia conducerea Sanatoriului Balneoclimateric  va formula recomandari cu privire la modul

de corectare a deficientelor constatate.

(2) Recomandarile conducerii Sanatoriului Balneoclimateric  vor fi comunicate:

 • angajatului care a formulat sesizarea;
 • angajatului care face obiectul sesizarii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 26 – Raspunderea

(1) Incalcarea dispozitiilor prezentului Cod de conduita etica si profesionala atrage raspunderea

disciplinara a personaluluiţ in conditiile legii.

(2) Comisia cu atributii disciplinare are competenta de a cerceta incalcarea prevederilor

prezentului Cod de conduita etica si profesionala si de a propune aplicarea sanctiunilor

disciplinare in conditiile Legii nr .53/2003-Codul Muncii, cu modificarile ulterioare.

(3) In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi

sesizate organele de urmarire penala competente,in conditiile legii.

(4) Personalul raspunde patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care,prin faptele savarsite cu

incalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

 

Art. 27 – Asigurarea publicitatii

Pentru informarea cetatenilor se va asigura afisarea Codului de conduita etica si profesionala pe

site-ul spitalului si va fi adus la cunostinata intregului personal.

 

Art. 28 – Intrarea in vigoare

Prezentul Cod de conduita etica si profesionala intra in vigoare la data de 01 iulie 2015.

 

 

Manager,

Presedinte Comsiliu  Etic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODUL DE CONDUITA

ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA

A

PERSONALULUI

SANATORIULUI BALNEOCLIMATERIC

BUSTENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

PREAMBUL

CAPITOLUL I

 1. Domeniul de aplicare si principii generale Art. 1-4
 2. Obiective
 3. Principii gnerale

D.Cerinte generale pentru o conduita corecta si un comportament integru

CAPITOLUL II

Norme de conduita profesionala a personalului Sanatoriului Balneoclimateric

Art.5 Asigurarea unui serviciu public de calitate

Art.6 Conflictul de interese

Art.7 Respectarea Constitutiei si a legilor

Art.8 Loialitatea fata de institutia sanitara

Art.9 Libertatea opiniilor

Art.10 Activitatea publica

Art.11 Activitatatea politica

Art.12 Folosirea imaginii proprii

Art.13 Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei;

Art.14 Conduita in cadrul relatiilor internationale;

Art.15 Interdictia privind solicitarea cadourilor, serviciilor si

avantajelor materiale;

Art.16 Participarea la procesul de luare a deciziilor;

Art.17 Obiectivitate in evaluare;

Art.18 Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute;

Art.19 Utilizarea resurselor publice;

Art.20 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri;

CAPITOLUL III

Cordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita etica si profesionala pentru

personalul contractual

Art.21 Sesizarea

CAPITOLUL IV

Reguli privind solutionarea petitiilor adresate spitalului de catre salariati, sau terte

persoane

CAPITOLUL V

Raspunderea disciplinara

Art.22 Abaterile disciplinare si sanctiuni aplicabile; Sanctiuni disciplinare generale;

Art.23 Sanctiuni disciplinare speciale;

Art.24 Raspunderea patrimoniala;

Art.25 Solutionarea sesizarii;

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art.26 Raspunderea;

Art.27 Asigurarea publicitatii;

Art.28 Intrarea in vigoare;

 

                                                       

PREAMBUL

 

Misiunea Sanatoriului Balneoclimateric  este : de a  acorda asistenta medicala pentru:

DEFICIENTE NEUROMOTORII de origine cerebrala si periferica, ECI forme – spastice, atetozice, ataxice-, pareze de nervi periferici,  spina bifida

AFECTIUNI ALE APARATULUI LOCOMOTOR

– sechele posttraumatice: atrofii musculare, redori si instabilitati articulare;

– scolioze, hipercifoze, atitudini scoliotice, atitudini cifotice; osteonecroze aseptice;retractii iatrogene de cvadriceps;

– luxatii congenitale de sold pre si postoperator; artrite cronice juvenile; distrofii musculare progresive

AFECTIUNI ALE APARATULUI RESPIRATOR

–  bronsita cronica;astm bronsic, bronsita astmatiforma; bronsectazii, mucoviscidoze;

–  TBC extrapulmonar si pulmonar necontagios in tratament strict supravegheat(TSS);

–   status post pleurezii si pneumonii trenante; hiperergii tuberculinice.

 1. ALTE AFECTIUNI

–  rahitism;anemii secundare; deficiente staturo-ponderale.

 Sanatoriul Balneoclimatic  Busteni dispune de cadre de specialitate foarte bine pregatite (medici, profesori C.F.M., asistente medicale de recuperare,ergoterapie,hidroterapie, logoped, maseur) cu specializari si in strainatate; dispunem de o baza de tratament avand in dotare sali de fizioterapie, masaj, bazine pentru kinetoterapie, piscina, sala hidroterapie, sali de gimnastica medicala, laborator de analize, aparatura medicala performanta (spirometru computerizat, aparat de electroterapie de ultima generatie, laser, EKG, etc.), lift pentru copii nedeplasabili.

De asemenea, in sanatoriu functioneaza o scoala cu clasele I-VIII in cadrul careia instructia scolara a copiilor sanatorizati este asigurata de cadre didactice calificate. Precum si o clasa speciala pentru copii cu dezabilitati

Pentru afectiunile neuromotorii, este necesara si obligatoriue programarea prealabila a pacientilor cu insotitori datorita solicitarilor foarte mari si a locurilor limitate precum si a personalului de specialitate insuficient.

 

Viziunea Sanatoriului Balneoclimateric  in domeniul calitatii este de a construi imaginea unei institutii medicale de prestigiu de a dobandi si mentine o buna reputatie a sanatoriului prin calitate. Calitatea serviciilor noastre medicale trebuie sa constituie un exemplu pentru unitatile medicale similare si o recomandare pentru pacientii nostrii.

 

Principiile eticii sunt, generale indiferent de locul de munca al personalului angajat, in virtutea caruia orice om este privit ca demn de respect si de ajutorare prin insusi calitatea sa umana.

 

CAPITOLUL I

 

A.Domeniul de aplicare si principii generale

Definitie – Codul de conduita reprezinta setul de reguli pe baza, reguli de comportament etic în unitate şi modul de prevenire a acţiunilor ilicite şi ilegale care ar putea să apară, reguli care sa completeaza codurile etice si/sau deontologice specifice fiecarei profesii.

 

Art.1 Codul de conduita etica si profesionala a personalului angajat al Sanatoriului Balneoclimateric  stabileste norme de conduita etica si profesionala si formuleaza

principiile care trebuie respectate in relatia cu pacientii, partenerii, colegii, in vederea cresterii

increderii si prestigiului institutiei.

 

Art.2 (1)Normele de conduita etica si profesionala prevazute de prezentul Cod sunt obligatorii

pentru personalul contractual din cadrul spitalului incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003-

Codul Muncii, cu modificarile ulterioare, indiferent de durata raporturilor de munca sau de locul in

care este prestata munca.

(2)Prevederile prezentului Cod de conduita etica si profesionala se aplica si persoanelor care

lucreaza in spital detasati, colaboratori, rezidenti sau practicanti.

 

Art.3 La elaborarea Codului de conduita etica si profesionala a personalului din Sanatoriului Balneoclimateric  s-au avut in vedere prevederile Legii 477/2004 privind Codul

de conduita a personalului din autoritatile si institutiile publice, Legea 95/2006 privind reforma in sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.788/2005 – normele de aplicare exercitarii profesiei de psiholog, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de practica, Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitate de control financiar preventiv propriu, Codul de deontologie medicala al Colegiului Medicilor din Romania, Codul deontologic al farmacistului, Codul deontologic si de etica al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, precum si ordinul 145/2015 privind constituirea si functionarea consiliului etic.

 

Art.4 (1) Prezentul Cod de conduita etica si profesionala a personalului din Sanatoriului Balneoclimateric   se aproba de catre Comitetul Director al institutiei.

(2) Dispozitiile Codului de conduita etica si profesionala produc efecte pentru toti angajatii din

institutie de la data comunicarii, iar noii angajati vor lua la cunostinta de continutul Codului de

conduita etica si profesionala anterior semnarii contractului individual de munca.

(3) Codul de conduita etica si profesionala va fi adus la cunostinta salariatilor, astfel:

-prin intermediul sefilor de sectie, compartimente, laboratoare, pentru personalul existent:

-prin intermediul sefului biroului R.U.N.O.S., pentru personalul nou angajat;

-prin afisare pe site-ul/la sediul institutiei, pentru persoanele interesate.

 

 1. Obiective

Obiectivele prezentului Cod de conduita etica si profesionala urmaresc sa asigure cresterea

calitatii serviciului public,o buna administrare in realizarea interesului public, precum si eliminarea

birocratiei si a faptelor de coruptie, prin:

 1. reglementarea normelor de conduita prefesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si

profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului institutiei publice si al

personalului contractual;

 1. informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se astepte

din partea personalului contractual in exercitarea functiei;

 1. crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetatenii si personalul angajat al

Sanatoriului Balneoclimateric .

 

 1. Principii generale

Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului sunt urmatoarele:

1.prioritatea interesului public- principiu conform caruia personalul contractual are indatorarea

de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor

functiei;

2.asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice principiu

conform caruia personalul contractual are indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in

situatii identice sau similare;

3.profesionalismul- principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a indeplini

atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;

4.impartialitatea si nediscriminarea- principiu conform caruia angajatii sunt obligati sa aiba o

atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in

exercitarea atributiilor functiei;

 1. integritatea morala-principiu conform caruia personalului ii este interzis sa solicite sau sa

accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu material;

 1. libertatea gandirii si a exprimarii-principiu conform caruia personalul contractual poate sa-si

exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;

 

D.Cerinte generale pentru o conduita corecta si un comportament integru

 1. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi aplicarea principiilor legalităţii, integrităţii morale,

competenţei şi responsabilităţii profesionale, eficienţei, obiectivităţii, tratamentului imparţial şi

transparenţei, personalul din cadrul Sanatoriului Balneoclimateric  are următoarele obligatii:

-să fie loial unitatii;

-să aibă un comportament şi un limbaj civilizat faţă de toate persoanele cu care vine în contact,

în interiorul şi exteriorul spitalului;

-să dovedească spirit de echipă şi solidaritate faţă de colegi, respectând drepturile şi demnitatea

fiecăruia;

-să nu se lase influenţat de interese personale, de presiuni sau influenţe externe în îndeplinirea

atribuţiilor de serviciu;

-să păstreze confidenţialitatea operaţiunilor efectuate, a documentelor şi informaţiilor care au

acest regim şi de care ia cunoştinţă prin exercitarea atribuţiilor de serviciu şi ale funcţiei;

-să aibă o ţinută vestimentară decentă şi curată.

 

 1. Principiile generale care stau la baza profesiei sunt următoarele:
 2. a) supremaţia Constituţiei şi a legii;
 3. b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia au îndatorirea de a considera interesul

public mai presus decât interesul personal, în exercitarea profesiei;

 1. c) profesionalismul, principiu conform căruia au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu

responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

 1. d) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia sunt obligaţi să aibă o atitudine

obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea

funcţiei;

 1. e) integritatea morală, principiu conform căruia le este interzis să solicite sau să accepte, direct

ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care

o deţin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta funcţie;

 1. f) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 2. g) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea

atribuţiilor de serviciu, trebuie să fie de buna-credinţă;

 1. h) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea

funcţiei sunt de interes public si in folosul pacientilor

 

 1. Comportament integru înseamnă :
 2. a) performanţă – profesia presupune desfăşurarea unei activităţi la cei mai ridicaţi parametri
 3. b) profesionalism – profesia presupune existenţa unor capacităti intelectuale şi experienţă dobandite prin pregătire şi educaţie şi printr-un cod de valori şi conduită comun tuturor
 4. c) calitatea serviciilor – constă în competenţa de a-şi realiza sarcinile de serviciu ce le revin cu

obiectivitate, responsabilitate, sârguinţă şi onestitate;

 1. d) încrederea – în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, să promoveze cooperarea şi bunele relaţii

cu ceilalţi, cu personalul din cadrul instituţiei, aplicând principiile şi practicile de bună conduită

 1. e) conduita – trebuie să aibă o conduită ireproşabilă atât pe plan profesional, cât şi personal;
 2. f) credibilitatea – serviciile furnizate trebuie să fie fidele realităţii, de încredere şi fundamentate

pe respectarea practicilor si prevederilor legale în domeniu.

 

 1. Angajatul Sanatoriului Balneoclimateric  trebuie sa fie:

– corect şi onest în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

– să nu foloseasca poziţia deţinută în spital în interese particulare.

– să nu sugereze şi să nu pretinda recompensă (cadouri şi orice alte valori sau servicii) pentru

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de la persoanele cu care are relaţii de colaborare.

– să nu se implice în activităţi sau înţelegeri, direct sau prin membrii de familie, care să dea

naştere la conflicte de interese.

– să nu se foloseasca de bunurile Sanatoriului pentru rezolvarea problemelor personale.

 

 1. Angajatilor le este interzis :

– sa se prezinte la servici in stare de ebrietate ;

– sa se prezinte imbracati necorespunzator ( fara uniforma) sau indecent – decadent ( rochii si fuste provocatoare prin marime si crapaturi ;

– coafura si culoare par tip « rock » ;

– bijuterii (inele, bratari si cercei) – in limita maxima de 2 (doua) ;

– sa fumeze in incinta unitatii ;

– sa se prezinte la servici sub influenta substantelor halucinogene ;

– sa vorbeasca urat cu colegii si pacientii sau sa foloseasca expresii vulgare ;

– sa scoata din incinta unitatii obiecte de inventar, precum si acte medicale (FO, etc.)

 

CAPITOLUL II

Norme de conduita profesionala a personalului Sanatoriului Balneoclimateric

 

Art.5 Asigurarea unor servicii de calitate:

(1) Personalul are obligatia de a asigura servicii de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor institutiei, in limetele atributiilor stabilite prin fisa postului.

(2) Personalul trebuie sa depuna toate diligentele si sa se asigure ca orice interventie cu caracter medical pe care o executa sau decizie profesionala pe care o ia, respecta normele si obligatiile profesionale si regulile de conduita specifice cazului respectiv.

(3) In exercitarea functiei personalul are obligatia de a avea un comportament profesionist,

precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a

mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei.

 

Art.6 Conflictul de interese

(1) Angajaţii trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera conflicte între propriile

interese şi interesele Sanatoriului.

 

(2) In orice situaţie, angajaţii care au relaţii cu clienţii, contractorii, furnizorii trebuie să acţioneze

numai în interesul Sanatoriului şi să excludă orice fel de avantaje personale.

 

(3) Datoria, loialitatea şi sarcinile de serviciu ale angajaţilor nu trebuie compromise în nici un fel

de interesele personale.

 

(4) Angajaţii vor evita orice implicare directă sau indirectă – de exemplu prin membrii familiei

(soţ/soţie sau copii aflaţi în întreţinere, pana la afini de gradul IV) – în asocieri sau investiţii care influenţează sau pot influenţa deciziile individuale ale oricărui angajat, atunci când acesta acţionează în interesul Sanatoriului

 

(5) Orice posibil conflict de interese trebuie declarat de catre angajat.

 

(6) Nu se va exercita nici un fel de presiune directă sau indirectă asupra angajaţilor pentru a

sprijini o formaţiune politică sau o candidatură politică individuală ori pentru a contribui cu fonduri

băneşti în scopuri politice

 

(7) Informaţiile cu caracter confidenţial

– informaţiile cu caracter confidenţial sunt gestionate de către Sanatoriu prin proceduri interne

specifice, care asigură accesul exclusiv al celor direct interesaţi şi numai în scopuri profesionale,

cu respectarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public si cu

respectarea celorlate drepturi legiferate.

– este interzisă şi considerată ilegală utilizarea informaţiilor cu caracter confidenţial în negocierea

directă sau indirectă în cadrul diferitelor tranzacţii/licitaţii/contracte.

– este interzisă dezvăluirea informaţiilor cu caracter confidenţial, către alţi angajaţi/ către o terţă

parte, a informaţiilor confidenţiale ale Sanatoriului.

– păstrarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toţi

salariaţii care prin activitatea pe care o desfăşoară au acces la acestea în mod direct sau indirect

in conformitate cu Lg.46/2003 drepturile pacientului si a O.M.S. 386/2004 privind aprobarea

Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 si Lg.677/2001 pentru protecţia

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor

date privind datele cu caracter personal.

 

(8) Sanatoriull respectă şi protejează demnitatea angajaţilor săi şi dreptul la viaţa privată, inclusiv al

protecţiei şi asigurării confidenţialităţii datelor cu caracter personal si asigura respectarea

principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării.

 

(9) Sanatoriul nu tolerează şi va lua măsuri disciplinare împotriva oricărui fel de acţiuni de hărţuire

sexuală, intimidare psihică, ameninţări sau violenţă fizică.

Regulile concrete de mediere sunt stabilite prin contractul colectiv la nivel de ramura

sanitara/negociat la nivel de unitate.

 

Art.7 – Respectarea Constitutiei si a legilor

(1) Angajatii au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte constitutia, legile tarii si sa

actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le

revin, cu respectarea eticii profesionale.

 

(2) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea

exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute.

 

Art.8 – Loialitatea fata de institutia sanitara

(1) Personalul contractual are obligatia de a apara prestigiul institutiei sanitare in care isi

desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce

prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

 

(2) Angajatilor contractuali le este interzis:

 1. a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei, cu

politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

 1. b) sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care institutia are

calitatea de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens;

 1. c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;
 2. d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este

de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori

ale unor angajati contractuali;

 

(3) Prevederile aliniatul 2, punctele a-d se aplica si dupa incetarea raporturilor de munca, pentru

o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene (doar daca au act

aditional la contractul de munca cu clauza de confidentialitate prevazuta si platita).

 

(4) Prevederile prezentului Cod de conduita etica si profesionala nu pot fi interpretate ca o

derogare de la obligatia legala a personalului contractual de a furniza informatii de interes public

celor interesati, in conditiile legii.

 

Art.9 – Libertatea opiniilor

(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu angajatii contractuali au obligatia de a respecta

demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor institutiei

publice in care isi desfasoara activitatea.

 

(2) In activitatea lor angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor.

 

(3) In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine conciliata si sa evite

generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.

 

Art.10 – Activitatea publica

(1) Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate de

conducatorul institutiei, in conditiile legii.

 

(2) Angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate

oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul

institutiei.

 

(3) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa la

activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu

reprezinta punctul de vedere oficial al institutiei.

 

Art.11 – Activitatea politica

In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis:

(1) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

(2) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functiile de demnitate publica;

(3) sa afiseze in cadrul institutiilor insemne sau obiecte inscriptionate cu sigla sau

denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.

 

Art.12 – Folosirea imaginii proprii

In considerarea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite

utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati

comerciale, precum si in scopuri electorale.

 

Art.13 – Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei

(1) In relatiile dintre personalul din cadrul institutiei si persoanele fizice sau juridice, angajatii

sunt obligati sa aiba un comprtament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si

amabilitate.

(2) Personalul are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor

din cadrul institutiei, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:

 • intrebuintarea unor expresii jignitoare;
 • dezvaluirea aspectelor vietii private;
 • formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

(3) Personalul trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si

eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul are obligatia sa respecte principiul egalitatii

cetatenilor in fata legii prin;

 • promovarea unor solutii coerente,conform principiului tratamentului

nediferentiat,raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

 • eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea,

convingerile politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul si alte aspecte.

 

Art.14 – Conduita in cadrul relatiilor internationale

(1) Personalul care reprezinta institutia in cadrul unor organizatii internationale, institutii de

invatamant, seminarii si alte activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o

imagine favorabila tarii si institutiei publice pe care o reprezinta.

(2) In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii au obligatia de a nu exprima opinii personale

privind aspecte nationale sau dispute internationale.

 

Art.15 – Interdictia privind solicitarea cadourilor, serviciilor si avantajelor materiale.

Angajatii nu trebuie sa solicite cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica.

Personalul medical cu studii superioare, studii medii (rezidenti, medici, asistente, infirmiere, ) care conditioneaza actul medical sau il efectueaza in mod intentionat intarziat si/sau fara a depune toate diligentele necesare in ceea ce priveste actele medicale care se impun, pentru a conditiona pacientul sau apartinatorii acestuia de a da mita sau foloase necuvenite pentru indeplinirea actului medical, li se va desface contractul de munca iar probele vor fi inaintate organelor in drept.

Personalului medical, indiferent de nivelul pregatirii profesionale, care intra in contact cu pacientii

sau apartinatorii si nu se poarta civilizat si cuviincios, nu se adreseaza acestora in mod deontologic si civilizat, nu le explica pe intelesul acestora actele medicale si nu se comporta cu toata condescenta cuvenita oricarei fiinte umane, mai ales aflata intr-o stare emotionala deosebita, vor suporta una din sanctiunile disciplinare prevazute de Codul Muncii si a altor legi incidente faptei.

Demnitatea umana este protejata de Constitutia Romaniei iar incalcarea oricaruidrept personal

este sanctionat in conformitate cu legile in vigoare

 

Art. 16 – Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) In procesul de luare a deciziilor angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform

prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamental si impartial.

(2) Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unor decizii de catre institutia

publica, de catre alti angajati, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

 

Art. 17 – Obiectivitate in evaluare

(1) In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii au obligatia sa asigure

egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual

din subordine;

 

(2) Personalul de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de

evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine,atunci cand propune ori

aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de

stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

 

(3) Personalul de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori

promovarea in functii pe criterii discriminatorii,de rudenie,afinitate sau alte criterii neconforme cu

principiile prevazute la lit. C la Principii generale.

 

Art. 18 – Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute

(1) Personalul are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute in alte scopuri decat cele

prevazute de lege.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete

ori actiuni de control, personalul nu poate urmarii obtinerea de foloase sau avantaje in interes

personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Angajatii au obligatia de a nu impune altor angajati sa se inscrie sau sa se retraga din

organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori de a le sugera acest lucru, promitandule

acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 

Art. 19 – Utilizarea resurselor publice

(1) Personalul este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului, sa evite

producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun propietar.

(2) Personalul are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand

institutiei numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.

(3) Personalul trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea utila si

eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

(4) Personalul care desfasoara activitati didactice ii este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori

logistica institutiei pentru realizarea acestora.

 

Art. 20 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri

(1) Orice angajat poate achizitiona un bun aflat in proprietatea spitalului, supus vanzarii in

conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 • cand a luat la cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu,

despre valoare ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;

 • cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului

respectiv ;

 • cand poate influenta operatiunile de vanzare, sau cand a obtinut informatii, la care

persoanele interesate de cumpararea bunului nu a avut acces.

(2) Dispozitiile alin.(1) se aplica in mod corespunzator si in cazul inchirierii unui bun aflat in

proprietatea spitalului.

(3) Angajatilor le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile propietate a

spitalului, supuse operatiunilor de vanzare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de

lege.

(4) Prevederile alin (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii tranzactiilor prin

interpus sau in situatia conflictului de interese.

 

CAPITOLUL III

Cordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita etica si profesionala pentru personalul contractual

 

Art. 21 – Sesizarea

(1) Conducerea Sanatoriului Balneoclimateric , poate fi sesizata de orice persoana cu privire la:

 • incalcarea prevederilor prezentului Cod de conduita etica si profesionala de catre angajati;
 • constrangerea sau amenintarea exercitata asupra angajatului pentru a-l determina sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator;

(2) Sesizarea prevazuta la alin(1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii.

(3) Angajatii nu pot fi sanctionati sau prejudiciati in nici un fel pentru sesizarea de buna credinta

a organelor disciplinare competente, in conditiile legii.

(4) Conducerea Sanatoriului Balneoclimateric  va verifica actele si faptele pentru care a fost sesizata, cu respectarea confidentialitatii privind identitatea persoanei care a facut sesizarea.

 

CAPITOLUL IV

Reguli privind solutionarea petitiilor adresate spitalului de catre salariati sau terte persoane

 

(1) Prin petitii se intelege cererea prin care se solicita reexaminarea unui act administrativ cu

caracter individual sau normativ, în sensul revocării sau modificării acestuia si/sau sesizari,

reclamatii, propuneri formulate de catre un salariat/sau alta persoana adresata Sanatoriului,

formulate in scris si transmise prin orice mijloace doveditoare.

 

(2) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim,

printr-un act administrativ poate cere soluţionarea în termen de 30 de zile de la înregistrarea

cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen, prin care se poate solicita autorităţii emitente,

reexaminarea unui act administrativ. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public.

 

(3) Actul administrativ este acel act emis de catre Sanatoriu în realizarea atribuţiilor sale;

 

(4) Oricare salariat are dreptul de a se adresa conducatorilor, inclusiv direct managerului atunci

cand considera ca drepturile sale au fost incalcate.

 

(5) Salariatul pentru rezolvarea problemelor sale se adreseaza sefului ierarhic in scris si acesta

este obligat ca in maxim 7 zile de la luarea la cunostinta a sesizarii sau reclamatiei sa rezolve

problema si/sau, in functie de situatie, sa medieze si sa rezolve sau sa raspunda in scris

salariatului si in cazurile in care ii depaseste competenta de decizie sa informeze managerul.

 

(6) In rezolvarea petitiilor individuale ale salariatilor registratura generala are urmatoarele

atributii:

 • primeste si inregistreaza petitiile in Registrul general de intrari ale spitalului;
 • prezinta petitiile managerului care le repartizeaza compartimentului de specialitate in

functie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de solutionare;

 • urmareste solutionarea si redactarea in termen a raspunsurilor;
 • expediaza raspunsurile catre petitionari in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiilor, sau a altor termene specificate de legi speciale;
 • pentru solutionarea petitiilor care, initial au fost inregistrate la o alta autoritate si apoi transmise spitalului, curge un nou termen de solutionare, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii lor la spital.
 • raspunsul se semneaza de catre manager si seful compartimentului care a solutionat petitia. In raspuns se va mentiona, dupa caz, temeiul legal al solutiei.
 • petitiile gresit adresate vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare catre autoritatile

competetnte cu solutionarea lor, urmand ca petitionarul sa fie instiintat despre aceasta;

 • petitiile anonime sau cele care nu contin datele de identificare ale petitionarului nu se iau

in considerare si se claseaza;

 • in cazul in care un petitionar formuleaza mai multe petitii, sesizand aceeasi probleme,

acestea se vor conexa, redactandu-se un singur raspuns care va face referire la toate

petitiile primate;

 • daca ulterior trimiterii raspunsului se primeste o noua petitie de la acelesi petitionar, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, iar la numarul initial se va face mentiune despre faptul ca s-a raspuns.
 • dacă un salariat face o plângere sau o sesizare, privind drepturile salariale, aceasta va fi depusă la registratura generala pentru înregistrare de unde va fi înaintată managerului Sanatoriului .
 • contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului

administrativ de stabilire a drepturilor salariale.

 • soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale,

sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor legale in vigoare

 

(7) Managerul Sanatoriului Balneoclimateric  va supune plângerea spre dezbatere în şedinţa

Comitetului Director impreuna cu raportul/nota justificativa pentru fiecare caz in parte, emisa de

serviciul RUNOS, care are obligatia verificarii si indeplinirea tuturor condiţiile legale prevăzute

pentru fiecare speta in parte, de acordare sau neacordare a acestor drepturi.

 

(8) La sedinţele Comitetului Director participa si reprezentantul organizatiei sindicale in calitate

de observator.

 

(9) Salariatul în cauză va fi chemat pentru a da explicaţii şi lămuriri.

 

(10) După dezbaterea cererii, se va lua o decizie, în care se va preciza soluţia dată cererii,

termenul în care poate fi contestată şi instanţa competenta unde poate fi contestata decizia.

 

(11) Aducerea la îndeplinire a deciziei se va face de către Compartimentul R.U.N.O.S.

 

CAPITOLUL V

Raspunderea Disciplinara

 

Art. 22 – Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile.

Sanctiunidisciplinare generale

(1) Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca şi care constă într-o acţiune sau

inacţiunea săvârşită cu vinovăţie de către salariat prin care acesta a încălcat normele legale,

ROF, Regulamentul Intern, Contractul individual de muncă sau Contractul colectiv de muncă

aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. Abaterea disciplinară atrage

răspunderea disciplinară a salariatului.

 

(2) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul

săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

 1. a) avertismentul scris;
 2. b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile

lucrătoare;

 1. c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

 1. d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5 – 10%;
 2. e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă

de 1-3 luni cu 5-10%;

 1. f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă

 

(3) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt

regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

 

(4) Amenzile disciplinare sunt interzise.

 

(5) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

 

(6) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii

disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

 1. a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
 2. b) gradul de vinovăţie a salariatului;
 3. c) consecinţele abaterii disciplinare;
 4. d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
 5. e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

 

(7) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris nu poate fi

dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

 

(8) Abaterea salariatilor din subordinea sefilor de sectii, compartimente, birouri, care se constata

de catre acestia, se inainteaza in scris managerului, care, dupa caz, o va indrepta, in funtie de abatere, Comisiei de discilpina sau Consiliului etic, constituite la nivel de unitate, avand componenta si atributiile specificate in R.O.F.

 

(9) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de

Comisia de disciplina sau Consiliul etic, dupa atributiile specifice, sa efectueze cercetarea

disciplinara prealabila, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

 

(10) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevazute, fără un motiv

obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare

prealabile.

 

(11) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină

toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să utilizeze in cursul cercetarii

toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la

cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

 

(12) Comisia de disciplina sau Consiliul etic, dupa efectuarea cercetarii disciplinare, inainteaza

procesul verbal al cercetarii disciplinare in care se regasesc concluziile cercetarii, impreuna cu

toate actele care stau la baza acestuia si propune managerului sanctiunea disciplinara, iar acesta va decide asupra aplicarii sanctiunii.

 

(13) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în

termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

 

(14) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

 1. a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
 2. b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul

colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;

 1. c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării

disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;

 

Art. 23 – Sanctiuni disciplinare speciale

(1) Sancţiunile speciale sunt prevăzute de anumite legi privind exercitarea profesiunilor specifice

sistemului sanitar;

 

(2) Medicii răspund disciplinar pentru nerespectarea Codului de deontologie medicală şi a

regulilor de bună practică profesională, pentru orice fapte săvarşite în legătură cu profesia, care

sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei.

 

(3) Raspunderea disciplinara este prevazuta in Lg.95/2006 si Decizia nr. 3/2005 al Colegiului

medicilor din România privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală a colegiului Medicilor din România

 

(4) Farmaciştii răspund disciplinar pentru nerespectarea legilor şi a regulamentelor profesionale,

pentru orice faptă săvarşită în legătură cu profesia sau în afara acesteia;

 

(5) Răspunderea disciplinară a farmaciştilor este prevăzută de Legea privind exercitarea

profesiei de farmacist si Decizia nr. 2/2009 al Colegiului Farmaciştilor din România privind

aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului

 

(6) Asistenţii medicali care încalcă normele de exercitare a profesiei şi nu respectă Codul de

etică şi deontologieal asistentului medical răspund disciplinar, în funcţie de gravitatea abaterii.

 

(7) Raspunderea disciplinara pentru asistenţii medicali se aplică în conformitate cu prevederilor

Ordonanţă de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a

profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România si

Statutul profesional si Hotărârea nr. 2/2009 a Adun. Gen. Naţ. a Ord. Asist. Med. Gen., Moaşelor

şi Asist. Med. din Rom. privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical

generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

 

Art. 24 – Raspundere patrimoniala

(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii patrimoniale civile, să îl

despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din

culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.

 

(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa

cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.

 

 

(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat

de producerea pagubei.

 

(4) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii patrimoniale

civile, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

 

(5) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi

care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.

 

(6) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se

stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.

 

(7) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată,

răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei

şi, atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.

 

(8) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.

 

(9) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură

sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte

contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii

acestora de la data plăţii.

 

(10) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale

care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.

 

(11) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu

celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.

 

(12) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi

despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar

public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate

publică, după caz.

 

(13) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui

contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea

bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.

 

(14) În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face întrun

termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se

poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.

 

Art. 25 – Solutionarea sesizarii

(1) Rezultatele activitatii de centralizare a sesizariilor sau petitiilor se consemneaza intr-un raport

pe baza caruia conducerea Sanatoriului Balneoclimateric  va formula recomandari cu privire la modul

de corectare a deficientelor constatate.

(2) Recomandarile conducerii Sanatoriului Balneoclimateric  vor fi comunicate:

 • angajatului care a formulat sesizarea;
 • angajatului care face obiectul sesizarii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 26 – Raspunderea

(1) Incalcarea dispozitiilor prezentului Cod de conduita etica si profesionala atrage raspunderea

disciplinara a personaluluiţ in conditiile legii.

(2) Comisia cu atributii disciplinare are competenta de a cerceta incalcarea prevederilor

prezentului Cod de conduita etica si profesionala si de a propune aplicarea sanctiunilor

disciplinare in conditiile Legii nr .53/2003-Codul Muncii, cu modificarile ulterioare.

(3) In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi

sesizate organele de urmarire penala competente,in conditiile legii.

(4) Personalul raspunde patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care,prin faptele savarsite cu

incalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

 

Art. 27 – Asigurarea publicitatii

Pentru informarea cetatenilor se va asigura afisarea Codului de conduita etica si profesionala pe

site-ul spitalului si va fi adus la cunostinata intregului personal.

 

Art. 28 – Intrarea in vigoare

Prezentul Cod de conduita etica si profesionala intra in vigoare la data de 01 iulie 2015.

 

 

Manager,

Presedinte Comsiliu  Etic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODUL DE CONDUITA

ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA

A

PERSONALULUI

SANATORIULUI BALNEOCLIMATERIC

BUSTENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

PREAMBUL

CAPITOLUL I

 1. Domeniul de aplicare si principii generale Art. 1-4
 2. Obiective
 3. Principii gnerale

D.Cerinte generale pentru o conduita corecta si un comportament integru

CAPITOLUL II

Norme de conduita profesionala a personalului Sanatoriului Balneoclimateric

Art.5 Asigurarea unui serviciu public de calitate

Art.6 Conflictul de interese

Art.7 Respectarea Constitutiei si a legilor

Art.8 Loialitatea fata de institutia sanitara

Art.9 Libertatea opiniilor

Art.10 Activitatea publica

Art.11 Activitatatea politica

Art.12 Folosirea imaginii proprii

Art.13 Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei;

Art.14 Conduita in cadrul relatiilor internationale;

Art.15 Interdictia privind solicitarea cadourilor, serviciilor si

avantajelor materiale;

Art.16 Participarea la procesul de luare a deciziilor;

Art.17 Obiectivitate in evaluare;

Art.18 Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute;

Art.19 Utilizarea resurselor publice;

Art.20 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri;

CAPITOLUL III

Cordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita etica si profesionala pentru

personalul contractual

Art.21 Sesizarea

CAPITOLUL IV

Reguli privind solutionarea petitiilor adresate spitalului de catre salariati, sau terte

persoane

CAPITOLUL V

Raspunderea disciplinara

Art.22 Abaterile disciplinare si sanctiuni aplicabile; Sanctiuni disciplinare generale;

Art.23 Sanctiuni disciplinare speciale;

Art.24 Raspunderea patrimoniala;

Art.25 Solutionarea sesizarii;

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art.26 Raspunderea;

Art.27 Asigurarea publicitatii;

Art.28 Intrarea in vigoare;

 

                                                       

PREAMBUL

 

Misiunea Sanatoriului Balneoclimateric  este : de a  acorda asistenta medicala pentru:

DEFICIENTE NEUROMOTORII de origine cerebrala si periferica, ECI forme – spastice, atetozice, ataxice-, pareze de nervi periferici,  spina bifida

AFECTIUNI ALE APARATULUI LOCOMOTOR

– sechele posttraumatice: atrofii musculare, redori si instabilitati articulare;

– scolioze, hipercifoze, atitudini scoliotice, atitudini cifotice; osteonecroze aseptice;retractii iatrogene de cvadriceps;

– luxatii congenitale de sold pre si postoperator; artrite cronice juvenile; distrofii musculare progresive

AFECTIUNI ALE APARATULUI RESPIRATOR

–  bronsita cronica;astm bronsic, bronsita astmatiforma; bronsectazii, mucoviscidoze;

–  TBC extrapulmonar si pulmonar necontagios in tratament strict supravegheat(TSS);

–   status post pleurezii si pneumonii trenante; hiperergii tuberculinice.

 1. ALTE AFECTIUNI

–  rahitism;anemii secundare; deficiente staturo-ponderale.

 Sanatoriul Balneoclimatic  Busteni dispune de cadre de specialitate foarte bine pregatite (medici, profesori C.F.M., asistente medicale de recuperare,ergoterapie,hidroterapie, logoped, maseur) cu specializari si in strainatate; dispunem de o baza de tratament avand in dotare sali de fizioterapie, masaj, bazine pentru kinetoterapie, piscina, sala hidroterapie, sali de gimnastica medicala, laborator de analize, aparatura medicala performanta (spirometru computerizat, aparat de electroterapie de ultima generatie, laser, EKG, etc.), lift pentru copii nedeplasabili.

De asemenea, in sanatoriu functioneaza o scoala cu clasele I-VIII in cadrul careia instructia scolara a copiilor sanatorizati este asigurata de cadre didactice calificate. Precum si o clasa speciala pentru copii cu dezabilitati

Pentru afectiunile neuromotorii, este necesara si obligatoriue programarea prealabila a pacientilor cu insotitori datorita solicitarilor foarte mari si a locurilor limitate precum si a personalului de specialitate insuficient.

 

Viziunea Sanatoriului Balneoclimateric  in domeniul calitatii este de a construi imaginea unei institutii medicale de prestigiu de a dobandi si mentine o buna reputatie a sanatoriului prin calitate. Calitatea serviciilor noastre medicale trebuie sa constituie un exemplu pentru unitatile medicale similare si o recomandare pentru pacientii nostrii.

 

Principiile eticii sunt, generale indiferent de locul de munca al personalului angajat, in virtutea caruia orice om este privit ca demn de respect si de ajutorare prin insusi calitatea sa umana.

 

CAPITOLUL I

 

A.Domeniul de aplicare si principii generale

Definitie – Codul de conduita reprezinta setul de reguli pe baza, reguli de comportament etic în unitate şi modul de prevenire a acţiunilor ilicite şi ilegale care ar putea să apară, reguli care sa completeaza codurile etice si/sau deontologice specifice fiecarei profesii.

 

Art.1 Codul de conduita etica si profesionala a personalului angajat al Sanatoriului Balneoclimateric  stabileste norme de conduita etica si profesionala si formuleaza

principiile care trebuie respectate in relatia cu pacientii, partenerii, colegii, in vederea cresterii

increderii si prestigiului institutiei.

 

Art.2 (1)Normele de conduita etica si profesionala prevazute de prezentul Cod sunt obligatorii

pentru personalul contractual din cadrul spitalului incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003-

Codul Muncii, cu modificarile ulterioare, indiferent de durata raporturilor de munca sau de locul in

care este prestata munca.

(2)Prevederile prezentului Cod de conduita etica si profesionala se aplica si persoanelor care

lucreaza in spital detasati, colaboratori, rezidenti sau practicanti.

 

Art.3 La elaborarea Codului de conduita etica si profesionala a personalului din Sanatoriului Balneoclimateric  s-au avut in vedere prevederile Legii 477/2004 privind Codul

de conduita a personalului din autoritatile si institutiile publice, Legea 95/2006 privind reforma in sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.788/2005 – normele de aplicare exercitarii profesiei de psiholog, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de practica, Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitate de control financiar preventiv propriu, Codul de deontologie medicala al Colegiului Medicilor din Romania, Codul deontologic al farmacistului, Codul deontologic si de etica al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, precum si ordinul 145/2015 privind constituirea si functionarea consiliului etic.

 

Art.4 (1) Prezentul Cod de conduita etica si profesionala a personalului din Sanatoriului Balneoclimateric   se aproba de catre Comitetul Director al institutiei.

(2) Dispozitiile Codului de conduita etica si profesionala produc efecte pentru toti angajatii din

institutie de la data comunicarii, iar noii angajati vor lua la cunostinta de continutul Codului de

conduita etica si profesionala anterior semnarii contractului individual de munca.

(3) Codul de conduita etica si profesionala va fi adus la cunostinta salariatilor, astfel:

-prin intermediul sefilor de sectie, compartimente, laboratoare, pentru personalul existent:

-prin intermediul sefului biroului R.U.N.O.S., pentru personalul nou angajat;

-prin afisare pe site-ul/la sediul institutiei, pentru persoanele interesate.

 

 1. Obiective

Obiectivele prezentului Cod de conduita etica si profesionala urmaresc sa asigure cresterea

calitatii serviciului public,o buna administrare in realizarea interesului public, precum si eliminarea

birocratiei si a faptelor de coruptie, prin:

 1. reglementarea normelor de conduita prefesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si

profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului institutiei publice si al

personalului contractual;

 1. informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se astepte

din partea personalului contractual in exercitarea functiei;

 1. crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetatenii si personalul angajat al

Sanatoriului Balneoclimateric .

 

 1. Principii generale

Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului sunt urmatoarele:

1.prioritatea interesului public- principiu conform caruia personalul contractual are indatorarea

de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor

functiei;

2.asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice principiu

conform caruia personalul contractual are indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in

situatii identice sau similare;

3.profesionalismul- principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a indeplini

atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;

4.impartialitatea si nediscriminarea- principiu conform caruia angajatii sunt obligati sa aiba o

atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in

exercitarea atributiilor functiei;

 1. integritatea morala-principiu conform caruia personalului ii este interzis sa solicite sau sa

accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu material;

 1. libertatea gandirii si a exprimarii-principiu conform caruia personalul contractual poate sa-si

exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;

 

D.Cerinte generale pentru o conduita corecta si un comportament integru

 1. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi aplicarea principiilor legalităţii, integrităţii morale,

competenţei şi responsabilităţii profesionale, eficienţei, obiectivităţii, tratamentului imparţial şi

transparenţei, personalul din cadrul Sanatoriului Balneoclimateric  are următoarele obligatii:

-să fie loial unitatii;

-să aibă un comportament şi un limbaj civilizat faţă de toate persoanele cu care vine în contact,

în interiorul şi exteriorul spitalului;

-să dovedească spirit de echipă şi solidaritate faţă de colegi, respectând drepturile şi demnitatea

fiecăruia;

-să nu se lase influenţat de interese personale, de presiuni sau influenţe externe în îndeplinirea

atribuţiilor de serviciu;

-să păstreze confidenţialitatea operaţiunilor efectuate, a documentelor şi informaţiilor care au

acest regim şi de care ia cunoştinţă prin exercitarea atribuţiilor de serviciu şi ale funcţiei;

-să aibă o ţinută vestimentară decentă şi curată.

 

 1. Principiile generale care stau la baza profesiei sunt următoarele:
 2. a) supremaţia Constituţiei şi a legii;
 3. b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia au îndatorirea de a considera interesul

public mai presus decât interesul personal, în exercitarea profesiei;

 1. c) profesionalismul, principiu conform căruia au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu

responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

 1. d) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia sunt obligaţi să aibă o atitudine

obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea

funcţiei;

 1. e) integritatea morală, principiu conform căruia le este interzis să solicite sau să accepte, direct

ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care

o deţin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta funcţie;

 1. f) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 2. g) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea

atribuţiilor de serviciu, trebuie să fie de buna-credinţă;

 1. h) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea

funcţiei sunt de interes public si in folosul pacientilor

 

 1. Comportament integru înseamnă :
 2. a) performanţă – profesia presupune desfăşurarea unei activităţi la cei mai ridicaţi parametri
 3. b) profesionalism – profesia presupune existenţa unor capacităti intelectuale şi experienţă dobandite prin pregătire şi educaţie şi printr-un cod de valori şi conduită comun tuturor
 4. c) calitatea serviciilor – constă în competenţa de a-şi realiza sarcinile de serviciu ce le revin cu

obiectivitate, responsabilitate, sârguinţă şi onestitate;

 1. d) încrederea – în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, să promoveze cooperarea şi bunele relaţii

cu ceilalţi, cu personalul din cadrul instituţiei, aplicând principiile şi practicile de bună conduită

 1. e) conduita – trebuie să aibă o conduită ireproşabilă atât pe plan profesional, cât şi personal;
 2. f) credibilitatea – serviciile furnizate trebuie să fie fidele realităţii, de încredere şi fundamentate

pe respectarea practicilor si prevederilor legale în domeniu.

 

 1. Angajatul Sanatoriului Balneoclimateric  trebuie sa fie:

– corect şi onest în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

– să nu foloseasca poziţia deţinută în spital în interese particulare.

– să nu sugereze şi să nu pretinda recompensă (cadouri şi orice alte valori sau servicii) pentru

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de la persoanele cu care are relaţii de colaborare.

– să nu se implice în activităţi sau înţelegeri, direct sau prin membrii de familie, care să dea

naştere la conflicte de interese.

– să nu se foloseasca de bunurile Sanatoriului pentru rezolvarea problemelor personale.

 

 1. Angajatilor le este interzis :

– sa se prezinte la servici in stare de ebrietate ;

– sa se prezinte imbracati necorespunzator ( fara uniforma) sau indecent – decadent ( rochii si fuste provocatoare prin marime si crapaturi ;

– coafura si culoare par tip « rock » ;

– bijuterii (inele, bratari si cercei) – in limita maxima de 2 (doua) ;

– sa fumeze in incinta unitatii ;

– sa se prezinte la servici sub influenta substantelor halucinogene ;

– sa vorbeasca urat cu colegii si pacientii sau sa foloseasca expresii vulgare ;

– sa scoata din incinta unitatii obiecte de inventar, precum si acte medicale (FO, etc.)

 

CAPITOLUL II

Norme de conduita profesionala a personalului Sanatoriului Balneoclimateric

 

Art.5 Asigurarea unor servicii de calitate:

(1) Personalul are obligatia de a asigura servicii de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor institutiei, in limetele atributiilor stabilite prin fisa postului.

(2) Personalul trebuie sa depuna toate diligentele si sa se asigure ca orice interventie cu caracter medical pe care o executa sau decizie profesionala pe care o ia, respecta normele si obligatiile profesionale si regulile de conduita specifice cazului respectiv.

(3) In exercitarea functiei personalul are obligatia de a avea un comportament profesionist,

precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a

mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei.

 

Art.6 Conflictul de interese

(1) Angajaţii trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera conflicte între propriile

interese şi interesele Sanatoriului.

 

(2) In orice situaţie, angajaţii care au relaţii cu clienţii, contractorii, furnizorii trebuie să acţioneze

numai în interesul Sanatoriului şi să excludă orice fel de avantaje personale.

 

(3) Datoria, loialitatea şi sarcinile de serviciu ale angajaţilor nu trebuie compromise în nici un fel

de interesele personale.

 

(4) Angajaţii vor evita orice implicare directă sau indirectă – de exemplu prin membrii familiei

(soţ/soţie sau copii aflaţi în întreţinere, pana la afini de gradul IV) – în asocieri sau investiţii care influenţează sau pot influenţa deciziile individuale ale oricărui angajat, atunci când acesta acţionează în interesul Sanatoriului

 

(5) Orice posibil conflict de interese trebuie declarat de catre angajat.

 

(6) Nu se va exercita nici un fel de presiune directă sau indirectă asupra angajaţilor pentru a

sprijini o formaţiune politică sau o candidatură politică individuală ori pentru a contribui cu fonduri

băneşti în scopuri politice

 

(7) Informaţiile cu caracter confidenţial

– informaţiile cu caracter confidenţial sunt gestionate de către Sanatoriu prin proceduri interne

specifice, care asigură accesul exclusiv al celor direct interesaţi şi numai în scopuri profesionale,

cu respectarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public si cu

respectarea celorlate drepturi legiferate.

– este interzisă şi considerată ilegală utilizarea informaţiilor cu caracter confidenţial în negocierea

directă sau indirectă în cadrul diferitelor tranzacţii/licitaţii/contracte.

– este interzisă dezvăluirea informaţiilor cu caracter confidenţial, către alţi angajaţi/ către o terţă

parte, a informaţiilor confidenţiale ale Sanatoriului.

– păstrarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toţi

salariaţii care prin activitatea pe care o desfăşoară au acces la acestea în mod direct sau indirect

in conformitate cu Lg.46/2003 drepturile pacientului si a O.M.S. 386/2004 privind aprobarea

Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 si Lg.677/2001 pentru protecţia

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor

date privind datele cu caracter personal.

 

(8) Sanatoriull respectă şi protejează demnitatea angajaţilor săi şi dreptul la viaţa privată, inclusiv al

protecţiei şi asigurării confidenţialităţii datelor cu caracter personal si asigura respectarea

principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării.

 

(9) Sanatoriul nu tolerează şi va lua măsuri disciplinare împotriva oricărui fel de acţiuni de hărţuire

sexuală, intimidare psihică, ameninţări sau violenţă fizică.

Regulile concrete de mediere sunt stabilite prin contractul colectiv la nivel de ramura

sanitara/negociat la nivel de unitate.

 

Art.7 – Respectarea Constitutiei si a legilor

(1) Angajatii au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte constitutia, legile tarii si sa

actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le

revin, cu respectarea eticii profesionale.

 

(2) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea

exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute.

 

Art.8 – Loialitatea fata de institutia sanitara

(1) Personalul contractual are obligatia de a apara prestigiul institutiei sanitare in care isi

desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce

prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

 

(2) Angajatilor contractuali le este interzis:

 1. a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei, cu

politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

 1. b) sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care institutia are

calitatea de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens;

 1. c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;
 2. d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este

de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori

ale unor angajati contractuali;

 

(3) Prevederile aliniatul 2, punctele a-d se aplica si dupa incetarea raporturilor de munca, pentru

o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene (doar daca au act

aditional la contractul de munca cu clauza de confidentialitate prevazuta si platita).

 

(4) Prevederile prezentului Cod de conduita etica si profesionala nu pot fi interpretate ca o

derogare de la obligatia legala a personalului contractual de a furniza informatii de interes public

celor interesati, in conditiile legii.

 

Art.9 – Libertatea opiniilor

(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu angajatii contractuali au obligatia de a respecta

demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor institutiei

publice in care isi desfasoara activitatea.

 

(2) In activitatea lor angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor.

 

(3) In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine conciliata si sa evite

generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.

 

Art.10 – Activitatea publica

(1) Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate de

conducatorul institutiei, in conditiile legii.

 

(2) Angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate

oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul

institutiei.

 

(3) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa la

activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu

reprezinta punctul de vedere oficial al institutiei.

 

Art.11 – Activitatea politica

In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis:

(1) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

(2) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functiile de demnitate publica;

(3) sa afiseze in cadrul institutiilor insemne sau obiecte inscriptionate cu sigla sau

denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.

 

Art.12 – Folosirea imaginii proprii

In considerarea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite

utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati

comerciale, precum si in scopuri electorale.

 

Art.13 – Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei

(1) In relatiile dintre personalul din cadrul institutiei si persoanele fizice sau juridice, angajatii

sunt obligati sa aiba un comprtament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si

amabilitate.

(2) Personalul are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor

din cadrul institutiei, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:

 • intrebuintarea unor expresii jignitoare;
 • dezvaluirea aspectelor vietii private;
 • formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

(3) Personalul trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si

eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul are obligatia sa respecte principiul egalitatii

cetatenilor in fata legii prin;

 • promovarea unor solutii coerente,conform principiului tratamentului

nediferentiat,raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

 • eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea,

convingerile politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul si alte aspecte.

 

Art.14 – Conduita in cadrul relatiilor internationale

(1) Personalul care reprezinta institutia in cadrul unor organizatii internationale, institutii de

invatamant, seminarii si alte activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o

imagine favorabila tarii si institutiei publice pe care o reprezinta.

(2) In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii au obligatia de a nu exprima opinii personale

privind aspecte nationale sau dispute internationale.

 

Art.15 – Interdictia privind solicitarea cadourilor, serviciilor si avantajelor materiale.

Angajatii nu trebuie sa solicite cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica.

Personalul medical cu studii superioare, studii medii (rezidenti, medici, asistente, infirmiere, ) care conditioneaza actul medical sau il efectueaza in mod intentionat intarziat si/sau fara a depune toate diligentele necesare in ceea ce priveste actele medicale care se impun, pentru a conditiona pacientul sau apartinatorii acestuia de a da mita sau foloase necuvenite pentru indeplinirea actului medical, li se va desface contractul de munca iar probele vor fi inaintate organelor in drept.

Personalului medical, indiferent de nivelul pregatirii profesionale, care intra in contact cu pacientii

sau apartinatorii si nu se poarta civilizat si cuviincios, nu se adreseaza acestora in mod deontologic si civilizat, nu le explica pe intelesul acestora actele medicale si nu se comporta cu toata condescenta cuvenita oricarei fiinte umane, mai ales aflata intr-o stare emotionala deosebita, vor suporta una din sanctiunile disciplinare prevazute de Codul Muncii si a altor legi incidente faptei.

Demnitatea umana este protejata de Constitutia Romaniei iar incalcarea oricaruidrept personal

este sanctionat in conformitate cu legile in vigoare

 

Art. 16 – Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) In procesul de luare a deciziilor angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform

prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamental si impartial.

(2) Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unor decizii de catre institutia

publica, de catre alti angajati, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

 

Art. 17 – Obiectivitate in evaluare

(1) In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii au obligatia sa asigure

egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual

din subordine;

 

(2) Personalul de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de

evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine,atunci cand propune ori

aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de

stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

 

(3) Personalul de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori

promovarea in functii pe criterii discriminatorii,de rudenie,afinitate sau alte criterii neconforme cu

principiile prevazute la lit. C la Principii generale.

 

Art. 18 – Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute

(1) Personalul are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute in alte scopuri decat cele

prevazute de lege.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete

ori actiuni de control, personalul nu poate urmarii obtinerea de foloase sau avantaje in interes

personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Angajatii au obligatia de a nu impune altor angajati sa se inscrie sau sa se retraga din

organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori de a le sugera acest lucru, promitandule

acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 

Art. 19 – Utilizarea resurselor publice

(1) Personalul este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului, sa evite

producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun propietar.

(2) Personalul are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand

institutiei numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.

(3) Personalul trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea utila si

eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

(4) Personalul care desfasoara activitati didactice ii este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori

logistica institutiei pentru realizarea acestora.

 

Art. 20 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri

(1) Orice angajat poate achizitiona un bun aflat in proprietatea spitalului, supus vanzarii in

conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 • cand a luat la cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu,

despre valoare ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;

 • cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului

respectiv ;

 • cand poate influenta operatiunile de vanzare, sau cand a obtinut informatii, la care

persoanele interesate de cumpararea bunului nu a avut acces.

(2) Dispozitiile alin.(1) se aplica in mod corespunzator si in cazul inchirierii unui bun aflat in

proprietatea spitalului.

(3) Angajatilor le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile propietate a

spitalului, supuse operatiunilor de vanzare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de

lege.

(4) Prevederile alin (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii tranzactiilor prin

interpus sau in situatia conflictului de interese.

 

CAPITOLUL III

Cordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita etica si profesionala pentru personalul contractual

 

Art. 21 – Sesizarea

(1) Conducerea Sanatoriului Balneoclimateric , poate fi sesizata de orice persoana cu privire la:

 • incalcarea prevederilor prezentului Cod de conduita etica si profesionala de catre angajati;
 • constrangerea sau amenintarea exercitata asupra angajatului pentru a-l determina sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator;

(2) Sesizarea prevazuta la alin(1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii.

(3) Angajatii nu pot fi sanctionati sau prejudiciati in nici un fel pentru sesizarea de buna credinta

a organelor disciplinare competente, in conditiile legii.

(4) Conducerea Sanatoriului Balneoclimateric  va verifica actele si faptele pentru care a fost sesizata, cu respectarea confidentialitatii privind identitatea persoanei care a facut sesizarea.

 

CAPITOLUL IV

Reguli privind solutionarea petitiilor adresate spitalului de catre salariati sau terte persoane

 

(1) Prin petitii se intelege cererea prin care se solicita reexaminarea unui act administrativ cu

caracter individual sau normativ, în sensul revocării sau modificării acestuia si/sau sesizari,

reclamatii, propuneri formulate de catre un salariat/sau alta persoana adresata Sanatoriului,

formulate in scris si transmise prin orice mijloace doveditoare.

 

(2) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim,

printr-un act administrativ poate cere soluţionarea în termen de 30 de zile de la înregistrarea

cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen, prin care se poate solicita autorităţii emitente,

reexaminarea unui act administrativ. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public.

 

(3) Actul administrativ este acel act emis de catre Sanatoriu în realizarea atribuţiilor sale;

 

(4) Oricare salariat are dreptul de a se adresa conducatorilor, inclusiv direct managerului atunci

cand considera ca drepturile sale au fost incalcate.

 

(5) Salariatul pentru rezolvarea problemelor sale se adreseaza sefului ierarhic in scris si acesta

este obligat ca in maxim 7 zile de la luarea la cunostinta a sesizarii sau reclamatiei sa rezolve

problema si/sau, in functie de situatie, sa medieze si sa rezolve sau sa raspunda in scris

salariatului si in cazurile in care ii depaseste competenta de decizie sa informeze managerul.

 

(6) In rezolvarea petitiilor individuale ale salariatilor registratura generala are urmatoarele

atributii:

 • primeste si inregistreaza petitiile in Registrul general de intrari ale spitalului;
 • prezinta petitiile managerului care le repartizeaza compartimentului de specialitate in

functie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de solutionare;

 • urmareste solutionarea si redactarea in termen a raspunsurilor;
 • expediaza raspunsurile catre petitionari in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiilor, sau a altor termene specificate de legi speciale;
 • pentru solutionarea petitiilor care, initial au fost inregistrate la o alta autoritate si apoi transmise spitalului, curge un nou termen de solutionare, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii lor la spital.
 • raspunsul se semneaza de catre manager si seful compartimentului care a solutionat petitia. In raspuns se va mentiona, dupa caz, temeiul legal al solutiei.
 • petitiile gresit adresate vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare catre autoritatile

competetnte cu solutionarea lor, urmand ca petitionarul sa fie instiintat despre aceasta;

 • petitiile anonime sau cele care nu contin datele de identificare ale petitionarului nu se iau

in considerare si se claseaza;

 • in cazul in care un petitionar formuleaza mai multe petitii, sesizand aceeasi probleme,

acestea se vor conexa, redactandu-se un singur raspuns care va face referire la toate

petitiile primate;

 • daca ulterior trimiterii raspunsului se primeste o noua petitie de la acelesi petitionar, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, iar la numarul initial se va face mentiune despre faptul ca s-a raspuns.
 • dacă un salariat face o plângere sau o sesizare, privind drepturile salariale, aceasta va fi depusă la registratura generala pentru înregistrare de unde va fi înaintată managerului Sanatoriului .
 • contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului

administrativ de stabilire a drepturilor salariale.

 • soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale,

sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor legale in vigoare

 

(7) Managerul Sanatoriului Balneoclimateric  va supune plângerea spre dezbatere în şedinţa

Comitetului Director impreuna cu raportul/nota justificativa pentru fiecare caz in parte, emisa de

serviciul RUNOS, care are obligatia verificarii si indeplinirea tuturor condiţiile legale prevăzute

pentru fiecare speta in parte, de acordare sau neacordare a acestor drepturi.

 

(8) La sedinţele Comitetului Director participa si reprezentantul organizatiei sindicale in calitate

de observator.

 

(9) Salariatul în cauză va fi chemat pentru a da explicaţii şi lămuriri.

 

(10) După dezbaterea cererii, se va lua o decizie, în care se va preciza soluţia dată cererii,

termenul în care poate fi contestată şi instanţa competenta unde poate fi contestata decizia.

 

(11) Aducerea la îndeplinire a deciziei se va face de către Compartimentul R.U.N.O.S.

 

CAPITOLUL V

Raspunderea Disciplinara

 

Art. 22 – Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile.

Sanctiunidisciplinare generale

(1) Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca şi care constă într-o acţiune sau

inacţiunea săvârşită cu vinovăţie de către salariat prin care acesta a încălcat normele legale,

ROF, Regulamentul Intern, Contractul individual de muncă sau Contractul colectiv de muncă

aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. Abaterea disciplinară atrage

răspunderea disciplinară a salariatului.

 

(2) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul

săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

 1. a) avertismentul scris;
 2. b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile

lucrătoare;

 1. c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

 1. d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5 – 10%;
 2. e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă

de 1-3 luni cu 5-10%;

 1. f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă

 

(3) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt

regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

 

(4) Amenzile disciplinare sunt interzise.

 

(5) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

 

(6) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii

disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

 1. a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
 2. b) gradul de vinovăţie a salariatului;
 3. c) consecinţele abaterii disciplinare;
 4. d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
 5. e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

 

(7) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris nu poate fi

dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

 

(8) Abaterea salariatilor din subordinea sefilor de sectii, compartimente, birouri, care se constata

de catre acestia, se inainteaza in scris managerului, care, dupa caz, o va indrepta, in funtie de abatere, Comisiei de discilpina sau Consiliului etic, constituite la nivel de unitate, avand componenta si atributiile specificate in R.O.F.

 

(9) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de

Comisia de disciplina sau Consiliul etic, dupa atributiile specifice, sa efectueze cercetarea

disciplinara prealabila, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

 

(10) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevazute, fără un motiv

obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare

prealabile.

 

(11) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină

toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să utilizeze in cursul cercetarii

toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la

cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

 

(12) Comisia de disciplina sau Consiliul etic, dupa efectuarea cercetarii disciplinare, inainteaza

procesul verbal al cercetarii disciplinare in care se regasesc concluziile cercetarii, impreuna cu

toate actele care stau la baza acestuia si propune managerului sanctiunea disciplinara, iar acesta va decide asupra aplicarii sanctiunii.

 

(13) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în

termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

 

(14) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

 1. a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
 2. b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul

colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;

 1. c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării

disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;

 

Art. 23 – Sanctiuni disciplinare speciale

(1) Sancţiunile speciale sunt prevăzute de anumite legi privind exercitarea profesiunilor specifice

sistemului sanitar;

 

(2) Medicii răspund disciplinar pentru nerespectarea Codului de deontologie medicală şi a

regulilor de bună practică profesională, pentru orice fapte săvarşite în legătură cu profesia, care

sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei.

 

(3) Raspunderea disciplinara este prevazuta in Lg.95/2006 si Decizia nr. 3/2005 al Colegiului

medicilor din România privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală a colegiului Medicilor din România

 

(4) Farmaciştii răspund disciplinar pentru nerespectarea legilor şi a regulamentelor profesionale,

pentru orice faptă săvarşită în legătură cu profesia sau în afara acesteia;

 

(5) Răspunderea disciplinară a farmaciştilor este prevăzută de Legea privind exercitarea

profesiei de farmacist si Decizia nr. 2/2009 al Colegiului Farmaciştilor din România privind

aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului

 

(6) Asistenţii medicali care încalcă normele de exercitare a profesiei şi nu respectă Codul de

etică şi deontologieal asistentului medical răspund disciplinar, în funcţie de gravitatea abaterii.

 

(7) Raspunderea disciplinara pentru asistenţii medicali se aplică în conformitate cu prevederilor

Ordonanţă de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a

profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România si

Statutul profesional si Hotărârea nr. 2/2009 a Adun. Gen. Naţ. a Ord. Asist. Med. Gen., Moaşelor

şi Asist. Med. din Rom. privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical

generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

 

Art. 24 – Raspundere patrimoniala

(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii patrimoniale civile, să îl

despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din

culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.

 

(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa

cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.

 

 

(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat

de producerea pagubei.

 

(4) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii patrimoniale

civile, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

 

(5) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi

care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.

 

(6) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se

stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.

 

(7) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată,

răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei

şi, atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.

 

(8) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.

 

(9) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură

sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte

contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii

acestora de la data plăţii.

 

(10) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale

care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.

 

(11) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu

celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.

 

(12) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi

despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar

public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate

publică, după caz.

 

(13) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui

contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea

bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.

 

(14) În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face întrun

termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se

poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.

 

Art. 25 – Solutionarea sesizarii

(1) Rezultatele activitatii de centralizare a sesizariilor sau petitiilor se consemneaza intr-un raport

pe baza caruia conducerea Sanatoriului Balneoclimateric  va formula recomandari cu privire la modul

de corectare a deficientelor constatate.

(2) Recomandarile conducerii Sanatoriului Balneoclimateric  vor fi comunicate:

 • angajatului care a formulat sesizarea;
 • angajatului care face obiectul sesizarii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 26 – Raspunderea

(1) Incalcarea dispozitiilor prezentului Cod de conduita etica si profesionala atrage raspunderea

disciplinara a personaluluiţ in conditiile legii.

(2) Comisia cu atributii disciplinare are competenta de a cerceta incalcarea prevederilor

prezentului Cod de conduita etica si profesionala si de a propune aplicarea sanctiunilor

disciplinare in conditiile Legii nr .53/2003-Codul Muncii, cu modificarile ulterioare.

(3) In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi

sesizate organele de urmarire penala competente,in conditiile legii.

(4) Personalul raspunde patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care,prin faptele savarsite cu

incalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

 

Art. 27 – Asigurarea publicitatii

Pentru informarea cetatenilor se va asigura afisarea Codului de conduita etica si profesionala pe

site-ul spitalului si va fi adus la cunostinata intregului personal.

 

Art. 28 – Intrarea in vigoare

Prezentul Cod de conduita etica si profesionala intra in vigoare la data de 01 iulie 2015.

 

 

Manager,

Presedinte Comsiliu  Etic

 

 

 1. Membrii permanenti:

Reprezentanti ai corpului medical:

– dr. Iftodi Diana – medic primar recuperare, medicina fizica si balneologie;

– dr. Ganea Magdalena – medic primar recuperare, medicina fizica si balneologie;

Reprezentanti ai asistentilor medicali:

– as. Mitru Paula – asistent medical generalist;

as. Ciobanu Loredana – asistent medical generalist;

2. Membrii supleanti:

 Reprezentanti ai asistentilor medicali:

 • d-na Pripici Anca – asistent medical generalist;
 • d-na Ionita Simona – asistent medical generalist;
 • d-na Rus Mihaela – asistent medical coordonator;

 Secretarul Consiliului Etic:

 • d-na  Dumbrava Diana – referent de specialitate serviciul administrativ – secretar permanent;
 • d-na Milu Irina – asistent medical – secretar supleant. cu rol de sprijin al activitatii Consiliului Etic.

 

CONSILER ETICA LA NIVELUL SANATORIULUI BALNEOCLIMATERIC :

 • Iftodi Diana – medic primar RMFB