Legislație din domeniul sanitar

 

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

– Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului;

– OMS nr. 1.410/12.12.2016 – privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

– OMS nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, , cu modificarile si completarile ulterioare,

– Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personl si libera circulatie a acestor date , cu modificarile si completarile ulterioare;

– OMS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare;

– OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

Legea nr 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România;

– OMS nr. 1226 / 2012 privind Normele de gestionare a deseurilor provenite din activitatea medicală;

– HG nr 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

– Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

– Hotararea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019;

– OMS/ CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;

– OMS nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;

Ordinul MS/ANMCS nr. 1.312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;

Ordinul Președintelui ANMCS nr. 185/2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi;

Ordinul Preşedintelui A.N.M.C.S. nr. 147 din 5 mai 2020 privind aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de evaluare a unităților sanitare cu paturi;

Ordinul Preşedintelui A.N.M.C.S. nr. 148 din 5 mai 2020 privind aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de acreditare a unităților sanitare cu paturi;

Ordinul Presedintelui ANMCS nr. 298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;

Ordinul Președintelui A.N.M.C.S. nr. 432 /2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi, cu modificarile ulterioare;

– Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 322/2019 privind afișarea de către unitățile sanitare a informațiilor referitoare la acreditare precum și pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi în cadrul celui de al II-lea ciclu de acreditare;

Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (CANDIDAŢI CONCURSURI POSTURI VACANTE/ TEMPORAR VACANTE )

 

Conform Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Sanatoriul Balneoclimateric este un operator de date. Datele de contact ale Sanatoriului sunt: Str. Fantanii nr.3,  Busteni, jud.Prahova.

CUM COLECTĂM / PRELUCRĂM INFORMAŢII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Informaţiile de natura personală sunt furnizate Sanatoriului Balneoclimateric de către candidatul pentru ocuparea unui post vacant prin depunerea dosarului de concurs pentru înscrierea la unul din concursurile organizate de către Sanatoriul Balneoclimateric 

Concursuri

Datele din dosarul depus sunt transmise către Biroul R.U si către Comisia de concurs. Accesul la datele personale ale candidatului este limitat numai pentru acei angajaţi cărora le sunt necesare acele informaţii pentru scopuri profesionale.

Pentru transparenţa concursului, situaţia rezultatelor se va publica pe site-ul web al unitatii si la avizierul sanatoriului.

 

CE CATEGORII DE INFORMAŢII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

În functie de postul scos la concurs, Sanatoriul Balneoclimateric prin biroul R.U, poate să colecteze şi să prelucreze date cu caracter personal din urmatoarele categorii:

 • Identificare (nume şi prenume, CNP, serie si număr carte de identitate/paşaport, semnătura, şamd);
 • Contact (adresă, telefon, email, şamd);
 • Informatii demografice (data naşterii, locul naşterii, ţara, şamd);
 • Familie (stare civilă, nume şi prenume parinti, CNP mama/tata, nume şi prenume soţ/soţie, şamd);
 • Informaţii profesionale (profesie, loc muncă, calificări, şamd);
 • Educaţie (liceu, diplomă, facultate, specializare, şamd);
 • Informaţii privind sănătatea (stare sănătate, dizabilităţi, şamd);

 

Pentru înscrierea la unul din concursurile organizate de către  Sanatoriul Balneoclimateric  pentru ocuparea posturilor vacante / temporar vacante sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal, refuzul furnizării acestor date nepermiţand îndeplinirea condiţiilor legale de prezentare la concurs.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea 95/2006 — Privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotărârea nr. 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi
 • Legea 153/2017 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul Uniunii Europene 679/2016.

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/2016, prelucrarea datelor cu caracter personal îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:

 

Prelucrare Criteriu GDPR (Articolele 6 si 9)
Prelucrarea datele cu caracter personal din dosarul de concurs Art.6(1)b,“demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”
Prelucrarea informaţiilor din categoriile speciale (de exemplu, informaţii referitoare la starea dumneavoastră de sănătate sau handicap) Art.9(2)b, “exercitarea unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forţei de muncă şi al securităţii sociale şi protecţiei sociale”
Transmiterea anumitor informaţii către instituţiile statului. Art.6(1)c, “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului”

 

 

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale şi legale putem transmite datele dumneavoastră personale unor autorităţi naţionale, agenţii, autorităţi de supraveghere sau altor furnizori de servicii. Vom indica in mod clar fiecare destinatar de date dacă acesta este cunoscut în momentul initierii prelucrării. Destinatarii informaţiilor cu caracter personal pot fi:

 • Ministerul Sănătăţii şi instituţiile subordonate;
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), CJAS Prahovaj şi SNSPMS;
 • Autorităţi locale, Poliţie, Instanţe judecatoreşti ;
 • Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România ;

 

CUM PROTEJAM INFORMAŢIILE CONFIDENŢIALE COLECTATE

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă şi / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deţinem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat şi cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice şi organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii şi pe echipamente situate în incinta Sanatoriului  Balneoclimateric  .

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale sanatoriului şi a celor mai bune practici din acest domeniu.

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: informare, accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. In plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum şi de a vă adresa instanţei de judecată competente.

 

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

In cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: www.dataprotection.ro

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizaţi identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa) şi indicaţii privind informaţiile pe care le solicitaţi.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de e-mail: bustenisbc@yahoo.com.